Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Kalendarium

Kalendarium 2021/2022

Kalendarium publikacji raportów okresowych i okresy zamknięte
SUWARY S.A. w roku obrotowym 01.10.2021 – 30.09.2022

Data publikacji

raportu okresowego

Raport okresowy

Okres zamknięty

28.01.2022

jednostkowy raport roczny za rok obrotowy

2020/2021

od 2021-12-29 do 2022-01-28

28.01.2022

skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy

2020/2021

od 2021-12-29 do 2021-01-28

25.02.2022

skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał

roku obrotowego 2021/2022

od 2022-01-26 do 2022-02-25

30.06.2022

skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego

2021/2022

od 2022-05-31 do 2022-06-30

29.08.2022

skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał

roku obrotowego 2021/2022

od 2022-07- 30 do 2022-08-29

 

 

 

 

 Od 3 lipca 2016 r., w wyniku obowiązywania Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

 Kogo obowiązują okresy zamknięte?

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

 Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

 Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności: