Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty

Raporty bieżące

RB 21/2021 Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Zarząd Suwary S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 22.10.2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta. Na obecnym etapie rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym pozyskanie inwestora dla całej Grupy Kapitałowej lub jednego z obszarów jej działalności, zawarcie partnerstwa lub aliansu strategicznego, zmiana struktury Emitenta, akwizycje komplementarnych biznesów na rynkach, gdzie obecna jest Grupa Kapitałowa Emitenta lub dokonanie transakcji o innej strukturze. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta z poszanowaniem interesu wszystkich akcjonariuszy Emitenta.

22.10.2021

więcej >>

RB 20/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) ("Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022, który rozpoczął się 1 października 2021 roku i zakończy się 30 września 2022 roku

18.10.2021 r.

więcej >>

RB 19/2021 Podpisanie przez Spółkę SUWARY S.A. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd Suwary S.A. "Emitent"_działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie "MAR"_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że w związku z raportami bieżącymi nr: 23/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla Suwary S.A.) z dnia 12.12.2016 r. oraz 23/2016K z dnia 19.12.2016 r. oraz 48/2017 z dnia 07.12.2017 r. oraz 3/2018 z dnia 15.02.2018 r. oraz 21/2018 z dnia 07.12.2018 r. oraz 1/2019 z dnia 03.01.2019 r. oraz 40/2020 z dnia 11.12.2020 r. w dniu dzisiejszym tj. 01.10.2021 r. podpisany został aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) w PLN o nr WAR/3060/16/314/CB z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

01.10.2021 r.

więcej >>

RB 18/2021 Korekta raportu bieżącego RB_40_2020 z 22.10.2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego RB_40_2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. W raporcie omyłkowo podano datę 31 sierpnia 2021 r. jako datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2020/2021. Prawidłową datą publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020/2021 r. jest dzień 30 sierpnia 2021 r.

27.08.2021

więcej >>

RB 17/2021 Otrzymanie dwustronnie podpisanej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 13_2021 z dnia 15.07.2021 r. Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 11.08.2021 otrzymał dwustronnie podpisaną umowę zawartą pomiędzy SUWARY SA ( Sprzedający ) i od Orlen Oil sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ( Kupujący ). Umowa określa zasady współpracy pomiędzy stronami, polegającą na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA – Zakład Pabianice kanistrów o pojemności 2L i 4 L. Umowa zawarta jest na okres 3 lat. Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna wartość 3 letniej sprzedaży osiągnie wielkość 5,8 mln PLN.

11.08.2021

więcej >>

RB 16/2021 Udzielenie poręczenia

Zarząd Suwary S.A. "Emitent"_działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie "MAR"_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021roku po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, udzielił poręczenia na zasadach ogólnych spłaty kredytu zaciągniętego na kwotę 13.000.000 zł / słownie: trzynaście milionów złotych / przez Spółkę Amhil Europa sp. z o.o. ( spółka powiązana – akcjonariusz ) w ING Bank Śląski S.A. na podstawie Umowy Kredytu nr 858/2016/00001241/00 z dnia 4 stycznia 2017 r i aneksu do niej z dnia 5 sierpnia 2021 r. Poręczenie zostało udzielone do dnia 10 sierpnia 2022 r.

05.08.2021

więcej >>

RB 15/2021 Korekta raportu bieżącego RB_14_2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r.

Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”, „Emitent”) w dniu dzisiejszym raportem bieżącym RB_14_2021 przekazał wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r. W raporcie tym błędnie podano jednostkę wartości w „ mln zł „, zamiast w „tyś. zł” oraz uzupełniono raport o porównywalne dane finansowe za ten sam okres roku poprzedniego.

02.08.2021

więcej >>

RB 14/2021 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r.

Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r.

02.08.2021

więcej >>

RB 13/2021 Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 15.07.2021 została podpisana jednostronnie przez spółkę Suwary SA ( Sprzedający ) z Orlen Oil sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ( Kupujący ), istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez Suwary SA – Zakład Pabianice kanistrów o pojemności 2l i 4l.

15.07.2021

więcej >>

RB 12/2021 Otrzymanie dwustronnie podpisanej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 10_2021 z dnia 07.05.2021 r. Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 14.06.2021 otrzymał dwustronnie podpisaną umowę zawartą pomiędzy SUWARY SA ( Sprzedający ) i BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZEWIE z siedzibą w Sochaczewie ( Kupujący ). Umowa określa zasady współpracy pomiędzy stronami, polegającą na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA – Zakład Pabianice kanistrów o pojemności 5L i butelek o pojemności 1L .

14.06.2021

więcej >>

RB 11/2021 Rejestracja zmian w Statucie Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. powziął informację, że zgodnie z uchwałami nr 16 i nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach z dnia 29 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2021 r. zarejestrował zmiany Statutu Spółki.

31.05.2021

więcej >>

RB 10/2021 Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 07.05.2021 została podpisana jednostronnie przez spółkę SUWARY SA ( Sprzedający ) z BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZEWIE z siedzibą w Sochaczewie ( Kupujący ), istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA – Zakład Pabianice kanistrów o pojemności 5L i butelek o pojemności 1L .

07.05.2021

więcej >>

RB 9/2021 Przystąpienie do realizacji projektu inwestycyjnego przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( Emitent ) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym wyraziła zgodę na realizację projektu inwestycyjnego w spółce zależnej Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie.

05.05.2021

więcej >>

RB 8/2021 Wypłata dywidendy

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 29 marca 2021 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

29.03.2021

więcej >>

RB 7/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.03.2021 r.

Zarząd "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki odbytym w dniu dzisiejszym tj. 29 marca 2021 roku.

29.03.2021

więcej >>

RB 6/2021 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 29.03.2021 r.

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach informuje, że dnia 29.03.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 17 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień 13 marca 2021 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w ZWZA. Łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" znajduje się w wyciągu z Protokołu z Walnego Zgromadzenia stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

29.03.2021

więcej >>

RB 5/2021 Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 marca 2021 r. dodatkowego punktu porządku obrad i złożenie projektu uchwały.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach na dzień 29 marca 2021 r., Zarząd Suwary S.A. („Suwary”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 marca 2021 r. Spółka otrzymała od uprawnionego akcjonariusza – Pani Marii Rascheva („Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące wprowadzenia dodatkowego punktu do planowanego porządku obrad ZWZA, poprzez uzupełnienie porządku obrad o jeden nowy punkt o następującym brzmieniu: „Zmiana Statutu w zakresie § 20 ust. 2, § 22 ust. 3, § 22 ust. 5 oraz § 24.”

08.03.2021

więcej >>

RB 4/2021 Ogłoszenie Zarządu Suwary S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 marca 2021 r.

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 marca 2021 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Piotra Skargi 45/47, 95 – 200 Pabianice.

więcej >>

RB 3/2021 Opinia Rady Nadzorczej Suwary S.A. dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Suwary S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki powzięła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek, rekomendujący Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w wysokości 9 371 348,32 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 32/100) za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r.

03.03.2021

więcej >>

RB 2/2021 Przyjęcie Polityki Dywidendowej Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( Emitent ) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki dywidendowej Suwary S.A., która stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 2/2021 z dnia 01.03.2021 r.

01.03.2021

więcej >>

RB 1/2021 wypłata dywidendy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie ( spółki zależnej Emitenta – Emitent jest właścicielem 100% udziałów w spółce ) o tym, że zwyczajne zgromadzenie wspólników tej spółki podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o wypłacie na rzecz Emitenta dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 i lata wcześniejsze. Zgodnie z uchwałą na dywidendę przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 30.09.2020 r. w kwocie 8.236.016,80 zł (słownie: osiem milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy szesnaście złotych i 80/100) oraz kapitał zapasowy utworzony z niepodzielonego zysku za lata poprzednie w łącznej wysokości 13.763.983,20 zł. ( słownie: trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złotych i 20/100).

02.02.2021 r.

więcej >>

RB 44/2020 Podpisanie przez Spółkę SUWARY S.A. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd Suwary S.A. "Emitent"_działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie "MAR"_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że w związku z raportami bieżącymi nr: 23/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla Suwary S.A.) z dnia 12.12.2016 r. oraz 23/2016K z dnia 19.12.2016 r. oraz 48/2017 z dnia 07.12.2017 r. oraz 3/2018 z dnia 15.02.2018 r. oraz 21/2018 z dnia 07.12.2018 r. oraz 1/2019 z dnia 03.01.2019 r. W dniu dzisiejszym 11.12.2020 r. podpisany został aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) w PLN o nr WAR/3060/16/314/CB z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

11.12.2020

więcej >>

RB 43/2020 Podpisanie przez spółkę zależną Kartpol Group Sp. z o.o aneksów do umów kredytowych z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd Suwary S.A. "Emitent"_działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie "MAR"_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że w związku z raportami bieżącymi nr: 26/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.) 27/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w EUR dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.) z dnia 12.12.2016 r. oraz 26/2016K i 27/2016K z dnia 19.12.2016 r. 48/2017 z dnia 07.12.2017 r. 21/2018 z dnia 07.12.2018 r. 2/2019 z dnia 03.01.2019 r. w dniu dzisiejszym 11.12.2020 r. podpisane zostały aneksy do umów o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”):

11.12.2020

więcej >>

RB 42/2020 Udzielenie poręczenia

Zarząd Suwary S.A. "Emitent"_działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie "MAR"_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020, informuje, że w dniu 11 grudnia 2020 roku po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, udzielił poręczenia na zasadach ogólnych spłaty kredytu zaciągniętego na kwotę 15.000.000,00 PLN / słownie: piętnaście milionów złotych / przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o. w BNP Paribas Bank Polska SA na podstawie Umowy o Kredyt Nieodnawialny nr WAR/3060/20/522/CB z dnia 11 grudnia 2020 r.

11.12.2020

więcej >>

RB 41/2020 Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. "Emitent" działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie "MAR"_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 grudnia 2020r. podpisana została przez spółkę zależną Kartpol Group Sp. z o.o. umowa o kredyt nieodnawialny („Umowa”) („Kredyt”) w PLN o nr WAR/3060/20/522/CB z bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

11.12.2020

więcej >>

RB 40/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) ("Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021, który rozpoczął się 1 października 2020 roku i zakończy się 30 września 2021 roku

22.10.2020

więcej >>

RB 39/2020 Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie ( Sprzedający ) otrzymał jednostronnie podpisaną przez Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie oraz Libra Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie ( Kupujący ) istotną umowę wraz z aneksem do niej. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu przez Kartpol Group sp. z o.o. określonych produktów – kartuszy oraz akcesoriów do nich wraz z usługą nadruku.

28.09.2020

więcej >>

RB 38/2020 Podpisanie porozumienia przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o. w sprawie rozwiązania znaczącej umowy sprzedaży opakowań z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Zarząd Suwary S.A. ( Emitent ) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer RB_37_2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. informuje, że Zarząd spółki zależnej Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie otrzymał w dniu dzisiejszym jednostronnie podpisane porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zakupu opakowań z dnia 3 sierpnia 2017 r. zawartej z Carina Silicones Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach oraz Libra Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie ze skutkiem na dzień 10 kwietnia 2020 r. Zarząd Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie w imieniu spółki również podpisał przedmiotowe porozumienie w dniu dzisiejszym.

28.09.2020

więcej >>

RB 37/2020 wypłata dywidendy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. ( Emitent ) w związku z raportem bieżącym RB_36_2020 z dnia 10 września 2020 r. informuje, że Zarząd spółki zależnej Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie podjął w dniu dzisiejszym kolejną uchwałę w sprawie wypłaty jedynemu wspólnikowi Suwary S.A. zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 oraz lata poprzednie w wysokości 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych ). Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1) Rozporządzenie „MAR”.

16.09.2020 r.

więcej >>

RB 36/2020 wypłata dywidendy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. ( Emitent ) informuje, że Zarząd spółki zależnej Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie podjął w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie wypłaty jedynemu wspólnikowi Suwary S.A. zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 oraz lata poprzednie w wysokości 7.200.000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych ). Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1) Rozporządzenie „MAR”.

10.09.2020

więcej >>

RB 35/2020 udzielenie poręczenia

Zarząd Suwary S.A. "Emitent"_działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie "MAR"_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, że w dniu 10 września 2020 roku po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, udzielił poręczenia na zasadach ogólnych spłaty kredytu zaciągniętego na kwotę 13.000.000 zł / słownie: trzynaście milionów złotych / przez Spółkę Amhil Europa sp. z o.o. ( spółka powiązana – akcjonariusz ) w ING Bank Śląski S.A. na podstawie Umowy Kredytu nr 858/2016/00001241/00 z dnia 4 stycznia 2017 r i aneksu do niej z dnia 10 września 2020 r. Poręczenie zostało udzielone do dnia 10 sierpnia 2021 r. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi, występującego na rynku usług finansowych.

10.09.2020

więcej >>

RB 34/2020 Sprostowanie do raportu bieżącego RB_ 32_2020 i RB-W_33_2020

Zarząd Spółki działającej pod firmą Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym prostuje informacje zawarte w RB_32_2020 z dnia 01.07.2020 r. i RB-W_33_2020 z dnia 01.07.2020 r. w ten sposób, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 1 lipca 2020 roku podjęła uchwałę nr 18 w sprawie odwołania ze składu Zarządu dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Gielnika oraz uchwałę nr 19 w sprawie powołania do Zarządu Spółki Członka Zarządu Arkadiusza Wołosa w trybie obiegowym, a nie na posiedzeniu jak błędnie opublikowano.

01.07.2020 r.

więcej >>

RB 33/2020 Powołanie Członka Zarządu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 1 lipca 2020 roku podjęła uchwałę nr 19 w sprawie powołania do składu Zarządu Członka Zarządu Pana Arkadiusza Wołosa.

01.07.2020 r.

więcej >>

RB 32/2020 Odwołanie Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 1 lipca 2020 roku podjęła uchwałę nr 18 w sprawie odwołania ze składu Zarządu dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Gielnika.

01.07.2020 r.

więcej >>

RB 31/2020 Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Suwary Tech Sp. z o.o.

Suwary S.A. w Pabianicach („Spółka Przejmująca”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z 15 kwietnia 2020r. ,nr 22/20 z dnia 28 kwietnia 2020, nr 24/20 z dnia 13 maja 2020, 25/20 z dnia 28 maja 2020, informuje, że w powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, postanowienie z wniosku Spółki Przejmującej o wpisie w dniu 30 czerwca 2020r. w rejestrze przedsiębiorców połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Suwary Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach („Spółka Przejmowana”).

30.06.2020 r.

więcej >>

RB 30/2020 sprostowania RB 28_2020 oraz RB 29_2020

Zarząd Spółki działającej pod firmą Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) w nawiązaniu do raport bieżącego RB_28_2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz RB 29/2020 sprostowania RB 28_2020 w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu informuję, iż Rada Nadzorcza w drodze głosowania pisemnego nie podjęła uchwały o odwołaniu Pana Wojciecha Gielnika z funkcji Wiceprezesa Zarządu, ze względu na zmianę treści uchwały nr 17/2020 w trakcie głosowania nad nią

25.06.2020 r.

więcej >>

RB 29/2020 sprostowania RB 28_2020 w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) w nawiązaniu do raport bieżącego RB_28_2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w wyniku omyłki nie zamieścił terminu odwołania Pana Wojciecha Gielnika z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Po zidentyfikowaniu upublicznionego błędu w tym zakresie, Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2020 roku podjęła uchwałę nr 17 w sprawie odwołania ze składu Zarządu dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Gielnika z dniem 30 czerwca 2020 r.

25.06.2020 r.

więcej >>

RB 28/2020 Odwołanie Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 24 czerwca 2020 roku podjęła uchwałę nr 17 w sprawie odwołania ze składu Zarządu dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Gielnika.

24.06.2020 r

więcej >>

RB 27/2020 Uzupełnienie raportu bieżącego RB 25/2020 z dnia 28.05.2020 r.

Zgodnie z par.19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej SUWARY w Pabianicach przekazuje w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 25/2020, sprawozdanie Rady Nadzorczej w załączeniu do punku 10 porządku obrad ZWZA z dnia 28 maja 2020 r. oraz załącznik do uchwały nr 18/2020 w sprawie przyjęcia „ Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Suwary S.A.”

więcej >>

RB 26/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.05.2020 r.

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 28 maja 2020 roku.

28.05.2020

więcej >>

RB 25/2020 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 28.05.2020 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 28.05.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 18 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień 12 maja 2020 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w ZWZA. Łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" znajduje się w wyciągu z Protokołu z Walnego Zgromadzenia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

28.05.2020

więcej >>

RB 24/2020 Drugie zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych

SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000200472 informuje o zamiarze połączenia się z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000369347 na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych (zwany dalej KSH) Jednocześnie, zgodnie z art. 500 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach wraz SUWARY TECH z ograniczoną odpowiedzialnością dokonał wspólnego ogłoszenia planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 82/2020 (5972) poz 19623 z dnia 28 kwietnia 2020r. oraz, że od dnia 29 kwietnia 2020r. w siedzibie Spółki w ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice zostaną wyłożone do wglądu Wspólników łączących się spółek: 1) plan połączenia z załącznikami, tj.: a) ustalenie wartości majątku Suwary Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia tj na dzień 1 marca 2020r. b) oświadczenie, iż Spółka nie załączyła oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 marca 2020r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny ze względu na publikację raportu półrocznego ze względu na treść art. 499 § 4 k.s.h. tj. Spółka sporządza zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom roczne oraz półroczne sprawozdania finansowe. c) projekt uchwał o połączeniu Spółek. 2. oświadczenie sporządzone przez Suwary Tech Spółka z o.o. dla celów połączenia na dzień 1 marca 2020r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. 3. projekt uchwał o połączeniu Spółek zarówno Suwary S.A. w Pabianicach i Suwary Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jednocześnie zawiadamiamy, iż raportem bieżącym nr 23/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. Spółka zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie którego przedmiotem będzie między innymi połączenie Spółki z Suwary Tech Spółka z o.o. na dzień 28 maja 2020r. godz. 12 w siedzibie Spółki w Pabianicach ul. Piotra Skargi 45/47.

13.05.2020

więcej >>

RB 23/2020 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary SA ("Spółka"), przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 maja 2020 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz projektami uchwał.

30.04.2020

więcej >>

RB 22/2020 Pierwsze zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych

SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000200472 informuje o zamiarze połączenia się z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000369347 na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych (zwany dalej KSH)

28.04.2020

więcej >>

RB 21/2020 Podjęcie uchwały przez Zarząd Emitenta o połączeniu i przyjęciu planu połączenia Emitenta ze spółką zależną Suwary Tech Sp. z o.o.

Suwary S.A. w Pabianicach („Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęte decyzja o połączeniu z spółką zależną Suwary Tech Sp. z o.o. i został przyjęty poniższy plan połączenia

15.04.2020

więcej >>

RB 20/2020 Szacunkowe dane finansowe

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach „ Emitent „ informuje, że na podstawie danych za 5 miesięcy obecnego roku obrotowego oraz wstępnych szacunków za marzec 2020 wynik finansowy Grupy Kapitałowej Suwary będzie znacząco odbiegał od porównywalnych danych za analogiczny okres roku ubiegłego.

09.04.2020

więcej >>

RB 19/2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 17/2020 z dnia 28 marca 2020r., rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii z dnia 24 marca 2020 ( Dz.U. z 2020r. poz. 522) informuje, iż w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, nie odbyło się ono stosownie do treści art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych tj. w okresie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, który w Spółce zakończył się w dniu 30 września 2019r.

31.01.2020

więcej >>

RB 18/2020 Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020 i 2020/2021 oraz przeglądów półrocznych.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez Radę Nadzorczą Spółki firmy 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-846) przy ulicy Kochanowskiego 24/1, wpisanej na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3363, jako biegłego rewidenta uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020 i 2020/2021 oraz przeglądów półrocznych.

30.03.2020

więcej >>

RB 17/2020 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach "Spółka", w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 5 marca 2020 r., informuje, że w dniu 28 marca 2020 r. podjął uchwałę o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2020 r., na godz. 13:00.

28.03.2020

więcej >>

RB 16/2020 Dwustronne podpisanie istotnej umowy

W nawiązaniu do RB 13/2020 z dnia 12.03.2020 r. Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że została podpisana przez osoby reprezentujące Emitenta z LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA – Zakład Pabianice kanistrów o pojemności 10, 20 i 30 litrów na potrzeby segmentu motoryzacyjnego

26.03.2020

więcej >>

RB 15/2020 Bieżąca informacje dotycząca aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki.

18.03.2020

więcej >>

RB 14/2020 Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki.

Zarząd spółki SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach "Emitent" informuję, iż zakład w Pabianicach zwiększa swoje moce produkcyjne na dostawę butelek o pojemności 0,5 l i 1 l oraz kanistrów o pojemności 5 l z przeznaczeniem na środki dezynfekujące i aseptyczne w związku z pandemią koronawirusa 2019-nCoV _COVID-19_. Dostawy realizowane są dla Orlen Oil w ramach istniejącego kontraktu z 21.05.2018 r. (RB 12/2018 z 21.05.2018) oraz nowego odbiorcy POLFA TARCHOMIN SA.

16.03.2020

więcej >>

RB 13/2020 Jednostronne podpisanie istotnej umowy

12.03.2020

więcej >>

RB 12/2020 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

05.03.2020

więcej >>

RB 11/2020 Anulowanie ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

05.03.2020

więcej >>

RB 10/2020 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

04.03.2020

więcej >>

RB 9/2020 Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok 2018/2019 o uzupełnienie oświadczeń i wyjaśnienia

20.02.2020

więcej >>

RB 8/2020 Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Suwary Development Sp. z o.o.

18.02.2020

więcej >>

RB 7/2020 Wznowienie notowań Emitenta

10.02.2020

więcej >>

RB 6/2020 Korekta raportu rocznego 2018/2019

07.02.2020

więcej >>

RB 5/2020 Zawieszenie notowań Emitenta

03.02.2020

więcej >>

RB_4_2020 Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2018/2019

31.01.2020

więcej >>

RB 3/2020 w sprawie otrzymania informacji o planowanym przesunięciu terminu wydania raportu biegłego rewidenta do sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego oraz do sprawozdania z działalności za rok obrotowy 2018/2019.

29.01.2020

więcej >>

RB 2/2020 powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.

Spółka SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2020 roku podjęła uchwałę nr 1/2020 o powołaniu Pana Waltera Tymona Kuskowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Suwary S.A. oraz uchwałę nr 2/2020 o powołaniu Pana Wojciecha Gielnika do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

22.01.2020

więcej >>

RB 1/2020 – otrzymanie obustronnie podpisanej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w nawiązaniu do raportów bieżących: RB24/2019 z dnia 13.12.2019 r. i RB/24/2019K z dnia 17.12.2019 r., w dniu dzisiejszym tj. dnia 07.01.2020 r. otrzymał obustronnie podpisaną, znaczącą umowę z Arjo AB (Public) z siedzibą w Malmo, Szwecja.

07.01.2020

więcej >>

RB 27/2019 Informacja w sprawie incydentalnego niezastosowania zasady II.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Zarząd Suwary SA informuje, że nastąpiło incydentalne naruszenie zasady II.Z.11 ładu korporacyjnego określonej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, poprzez brak opinii Rady Nadzorczej do uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 grudnia 2019 r.

31.12.2019

więcej >>

RB 26/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 19.12.2019 r.

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 19 grudnia 2019 roku.

19.12.2019

więcej >>

RB 25/2019 Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 19.12.2019 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 19.12.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 5 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień 3 grudnia 2019 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w NWZA, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" znajduje się w wyciągu z Protokołu z Walnego Zgromadzenia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

19.12.2019

więcej >>

RB 23/2019 Drugie zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych

SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000200472, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 18 listopada 2019r. informuje o zamiarze połączenia się z SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363298 na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych (zwany dalej KSH)

03.12.2019

więcej >>

RB24/2019/K Korekta raportu bieżącego RB24/2019 - jednostronne podpisanie istotnej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego 24/2019 z dnia 13.12.2019r. prostujemy oczywistą omyłkę w nazwie i siedzibie kontrahenta, z którym podpisana została jednostronna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami. W raporcie 24/2016 podana została błędna firma i siedziba kontrahenta Arjo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach. Prawidłowa firma i siedziba kontrahenta Arjo AB (Public), z siedzibą w Malmo, Szwecja. Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 24/2019 pozostają bez zmian.

17.12.2019

więcej >>

RB 24/2019 Jednostronne podpisanie istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 13.12.2019r. została podpisana jednostronnie przez spółkę SUWARY SA (Sprzedający) z ARJO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA – Zakład Bydgoszcz półproduktów do produktów wytwarzanych przez Arjo Polska sp. z o.o. w segmencie medycznym. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna roczna wartość sprzedaży osiągnie wielkość powyżej 5 mln PLN. Umowa zawiera kary umowne, które nie mogą przekroczyć 5% jej wartości. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów

2019-12-13

więcej >>

RB 22/2019 Pierwsze zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych

SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000200472 informuje o zamiarze połączenia się z SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363298 na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych (zwany dalej KSH)

2019-11-18

więcej >>

RB 21/2019 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary SA ("Spółka"), przekazuje projekty uchwał oraz treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 19 grudnia 2019 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

2019-11-18

więcej >>

RB 20/2019 Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 trwającym od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku

Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 trwającym od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku:

2019-10-30

więcej >>

RB 19/2019 Uchwała Zarządu Spółki Suwary S.A. dotycząca połączenia Spółek Suwary S.A. i Suwary Development Sp. z o.o.

Suwary S.A. informuje, iż w dniu 24.09.2019 została podjęta uchwała o przyjęciu planu połączenia o następującej treści: PLAN POŁĄCZENIA SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (KRS: 0000200472 ) z SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach ( krs nr 0000363298 )

2019-09-24

więcej >>

RB 18/2019 Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 04.09.2019r. została podpisana z Synthos Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Kupujący), istotna umowa . Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostawa opakowań do zakładów produkcyjnych Kupującego.

2019-09-04

więcej >>

Korekta raportu RB 18/2018K Korekta raportu bieżącego nr 18/2018 oraz 18/2018K w przedmiocie daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 31.10.2018r. oraz 18/2018K z dnia 31.10.2018r., prostujemy: A. oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą identyfikatora roku obrotowego oraz daty publikacji kwartalnego raportu okresowego za 3 kwartał roku obrotowego 2018/2019 B. Podstawę prawną opublikowanego raportu bieżącego 18/2018. Błędna podstawa prawna: „Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim” Właściwa podstawa prawna: „Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim”

2019-08-26

więcej >>

RB 17/2019 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 30 lipca 2019 roku Członek Zarządu Piotr Stachowicz złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 lipca 2019 roku.

2019-07-30

więcej >>

RB 16/2019 Wznowienie notowań akcji Emitenta

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach "Spółka", "Emitent" , w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 2 lipca 2019 r. nr 13/2019, informuje iż w dniu dzisiejszym, 19 lipca 2019 roku otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 727/2019

2019-07-19

więcej >>

RB 15/2019 KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO PSr 2019

Zarząd Suwary S.A. w załączeniu przekazuje Skrócone Skorygowane Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019 tj. za okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r.

2019-07-17

więcej >>

RB 14/2019 Termin publikacji raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2019 z dnia 17.06.2019 r. Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2019 r. opublikuje raport PriecewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k. _Audytor_ z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2018/2019,

2019-07-15

więcej >>

RB 13/2019 Zawieszenie notowań akcji Emitenta

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu z dnia 17 czerwca 2019 r. nr 12/2019, informuje iż w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

2019-07-02

więcej >>

RB 12/2019 Opóźnienie publikacji raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2018 z dnia 31.10.2018r. Zarząd Suwary S.A. informuje, w związku ze zbliżającym się terminem publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od audytora tj. PriecewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k. (Audytor) e-mail w którym poinformował Spółkę o braku możliwości sporządzenie do dnia 28 czerwca 2019 r raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego,

2019-06-17

więcej >>

RB 11/2019 Wybór członków Komitetu Audytu Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. ("Spółka" lub „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym 04.06.2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na mocy której powołała członków Komitetu Audytu w składzie: Pan Raimondo Eggink, Pan Jeffrey Barclay oraz Pan Paweł Powada.

2019-06-04

więcej >>

RB 10/2019 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd "SUWARY" S.A. („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 4 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, w składzie wyznaczonym mocą uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 marca 2019 r., ukonstytuowała się w następujący sposób:

2019-06-04

więcej >>

RB 9/2019 Korekta Skonsolidowane Sprawozdania Zarządu za rok 2017/2018 o uzupełnienie oświadczeń

Zarząd Suwary S.A. koryguje Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu („Sprawozdanie”) za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 do 30.09.2018 roku. Korekta dotyczy:

2019-04-04

więcej >>

RB 8/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27.03.2019 r.

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 27 marca 2019 roku.

2019-03-29

więcej >>

RB 7/2019 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 27.03.2019 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 27.03.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) podjęło 20 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień 11 marca 2019 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w ZWZA,

2019-03-27

więcej >>

RB 6/2019 Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym 26 marca 2019 r., wpłynęło od akcjonariusza Spółki, Pani Marii Rascheva (dalej: „Akcjonariusz”), w związku ze zwołanym na dzień 27 marca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie Panów Raimondo Eggink i Petre Manzelov na Członków Rady Nadzorczej.

2019-03-26

więcej >>

RB 5/2019 Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu i złożenie projektów uchwał Podstawa prawna: Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

2019-03-06

więcej >>

RB 4/2019 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary SA ("Spółka"), przekazuje projekty uchwał oraz treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 27 marca 2019 roku na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

2019-03-01

więcej >>

RB 3/2019 Otrzymanie podpisanego aneksu do istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 01.02.2019r. Zarząd Spółki Zależnej Emitenta Kartpol Group Sp. z o.o. otrzymał aneks do istotnej umowy

2019-02-01

więcej >>

RB 2/2019 Podpisanie przez Spółkę zależną, Kartpol Group Sp. z o.o aneksów do umów z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportami bieżącymi nr: • 26/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.) • 27/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w EUR dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.) z dnia 12.12.2016r. oraz • 26/2016K i 27/2016K z dnia 19.12.2016r. • 48/2018 z dnia 17.12.2017r. • 21/2018 z dnia 07.12.2018

2019-01-03

więcej >>

RB 1/2019 Podpisanie przez Spółkę SUWARY S.A. aneksu do umowy o kredyt w rachunkach bieżących

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportami bieżącymi nr: • 23/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla Suwary S.A.) z dnia 12.12.2016r. • oraz 23/2016K z dnia 19.12.2016r. • oraz 48/2017 z dnia 07.12.2017 • oraz 3/2018 z dnia 15.02.2018 • oraz 21/2018 z dnia 07.12.2018 W dniu dzisiejszym 03.01.2019r. podpisany zostały aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) w PLN o nr WAR/3060/16/314/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

2019-01-03

więcej >>

RB 21/2018 Zgody na udostępnienie kredytów

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportami bieżącymi nr: • 23/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla Suwary S.A.) • 26/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.) • 27/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w EUR dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.) z dnia 12.12.2016r.

2018-12-07

więcej >>

RB 20/2018 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 04.12.2018r. został podpisany jednostronnie przez spółkę zależną Emitenta, Kartpol Group Sp. z o.o. (Sprzedający) z Carina Silicones Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach oraz Libra Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie aneks do istotnej umowy zawartej w dniu 03.08.2017r. ( RB 37/2017).

2018-12-04

więcej >>

RB 19/2018 Zwrot środków przez PFRON

W nawiązaniu do raportów bieżących 16/2016 z dnia 04.07.2016r oraz 19/2016 z dnia 26.09.2016r oraz 40/2017 z dnia 06.09.2017r. oraz 17/2018 z dnia 26.10.2018r. Zarząd Suwary S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym 28.11.2018r. otrzymała kwotę 673.927 PLN

2018-11-28

więcej >>

RB 18/2018K Korekta raportu bieżącego nr 18/2018 w przedmiocie daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 31.10.2018r., prostujemy oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą identyfikatora roku obrotowego.

2018-10-31

więcej >>

RB 18/2018 Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_, Zarząd Suwary S.A. _Emitent_ przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku:

2018-10-31

więcej >>

RB 17/2018 Informacja poufna dotycząca decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W nawiązaniu do raportów bieżących 16/2016 z dnia 04.07.2016r, 19/2016 z dnia 26.09.2016r. oraz 40/2017 z dnia 06.09.2017 roku Zarząd Suwary S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym 26.10.2018r. do Spółki wpłynęła pismo dotyczące decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2018-10-26

więcej >>

RB 16/2018 Częściowy zwrot dopłat do kapitału

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 07.08.2018r. oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 160 _5548_ z dnia 20.08.2018r.

2018-09-25

więcej >>

RB 15/2018 Przyjęcie Regulaminu Premiowania

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach ( „Spółka” ) informuje, iż Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 27 sierpnia 2018 roku regulamin premiowania dla osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki.

2018-08-27

więcej >>

RB 14/2018 Częściowy zwrot dopłat do kapitału

Zarząd SUWARY S.A., nawiązując do informacji zawartej w raporcie bieżącym 11/2013 z dnia 18.06.2013r. dotyczącej udzielenia przez mBank kredytu inwestycyjnego, przejętego przez BGŻ BNP Paribas (RB 24/2016 z dnia 12.12.2016r. i RB24/2016K z dnia 19.12.2016r.) informuje,

2018-08-07

więcej >>

RB 13/2018 Częściowy zwrot dopłat do kapitału

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 07/2018 z dnia 30.03.2018r. oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 86 (5474) z dnia 04.05.2018r. Zarząd SUWARY S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 21.06.2018r.

2018-06-21

więcej >>

RB 12/2018 Otrzymanie podpisanej istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07.06.2018r. otrzymał istotną umowę podpisaną przez Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o której informował RB 11/2018 w dniu 21.05.2018r.

2018-06-07

więcej >>

RB 11/2018 Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została jednostronnie podpisana przez Spółkę z Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Odbiorca”), istotna umowa. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie opakowań z tworzywa HDPE o pojemnościach do 5L, wraz z zakrętkami. Umowa obejmuje okres 3 letni do 2021 roku. Zgodnie z szacunkowymi wielkościami zamówień, łączna wartość trzyletniej umowy przekroczy 7 mln PLN.

2018-05-21

więcej >>

RB 10/2018 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd Suwary S.A. informuje, iż w dniu 26.04.2018 r. została zawarta z ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, umowa sprzedaży, nieruchomości położonych w Bydgoszczy,

2018-04-26

więcej >>

RB 9/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych Sprawozdań Finansowych wraz z przeglądami półrocznymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, 25 kwietnia 2018 roku uchwałą nr 04/2018 wybrała firmą PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ( dalej PwC ) z siedzibą w Warszawie,

2018-04-25

więcej >>

RB 8/2018 Częściowy zwrot dopłat do kapitału

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 02/2018 z dnia 07.02.2018r. oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 42 (5430) z dnia 28.02.2018r.

2018-04-18

więcej >>

RB 7/2018 Częściowy zwrot dopłat do kapitału

Zarząd SUWARY S.A., nawiązując do informacji zawartej w raporcie bieżącym 11/2013 z dnia 18.06.2013r. dotyczącej udzielenia przez mBank kredytu inwestycyjnego, przejętego przez BGŻ BNP Paribas (RB 24/2016 z dnia 12.12.2016r. i RB24/2016K z dnia 19.12.2016r.) informuje, że

2018-03-30

więcej >>

RB 6/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.03.2018 r.

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 28 marca 2018 roku.

2018-03-30

więcej >>

RB 5/2018 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 28.03.2018 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 28.03.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) podjęło 16 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień 12 marca 2018 roku

2018-03-28

więcej >>

RB 4/2018 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary SA ("Spółka"), przekazuje projekty uchwał oraz treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 marca 2018 roku na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

2018-03-01

więcej >>

RB 3/2018 Podpisanie aneksów do umów o kredyt w rachunkach bieżących

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportami bieżącymi nr: • 23/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla Suwary S.A.) • 26/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.) • 27/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w EUR dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.) z dnia 12.12.2016r.

2018-02-15

więcej >>

RB 2/2018 Częściowy zwrot dopłat do kapitału

Zarząd SUWARY S.A., nawiązując do informacji zawartej w raporcie bieżącym 11/2013 z dnia 18.06.2013r. dotyczącej udzielenia przez mBank kredytu inwestycyjnego, przejętego przez BGŻ BNP Paribas (RB 24/2016 z dnia 12.12.2016r. i RB24/2016K z dnia 19.12.2016r.) informuje,

2018-02-07

więcej >>

RB 1/2018 Częściowy zwrot dopłat do kapitału

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2017 z dnia 09.11.2017r. oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 237 (5374) z dnia 07.12.2017r. Zarząd SUWARY S.A. (Emitent) informuje,

2018-01-22

więcej >>

RB 49/2017 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2017 z dnia 28.11.2017r. Zarząd SUWARY S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 14 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę nr 14/2017 o powołaniu Pana Wojciecha Gielnika do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Aktualny życiorys nowego Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2017-12-14

więcej >>

RB 48/2017 Oświadczenia Banku o wyrażeniu zgody na udostępnienie kredytów

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportami bieżącymi nr: • 23/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla Suwary S.A.) • 26/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.) • 27/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w EUR dla spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.) z dnia 12.12.2016r. • oraz 23/2016K, 26/2016K i 27/2016K z dnia 19.12.2016r.

2017-12-07

więcej >>

RB 47/2017 Częściowy zwrot dopłat do kapitału

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 22.09.2017r. oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 209 (5346) z dnia 27.10.2017r. Zarząd SUWARY S.A. (Emitent) informuje, że

2017-11-28

więcej >>

RB 46/2017 Kandydatura Członka Zarządu Spółki

Zarząd Suwary S.A. informuje, iż na dzień 14 grudnia 2017r. zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym zostanie przedstawiona kandydatura Pana Wojciecha Gielnika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A.

2017-11-28

więcej >>

RB 44/2017K Korekta raportu bieżącego nr 44/2017 w przedmiocie przekazania informacji o datach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2017 z dnia 27.10.2017r. , w związku z pismem DNO/WSP/4750/718/1/2017/PA z dnia 03.11.2017r. otrzymanym w dniu dzisiejszym (14.11.2017r.) Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2017/2018 zostanie opublikowany w dniu 29.08.2018r., a nie jak podano w raporcie 44/2017 z dnia 27.10.2017r. w dniu 30.08.2017r.

2017-11-14

więcej >>

RB 45/2017 Częściowy zwrot dopłat do kapitału

Zarząd SUWARY S.A., nawiązując do informacji zawartej w raporcie bieżącym 11/2013 z dnia 18.06.2013r. dotyczącej udzielenia przez mBank kredytu inwestycyjnego, przejętego przez BGŻ BNP Paribas (RB 24/2016 z dnia 12.12.2016r. i RB24/2016K z dnia 19.12.2016r.) informuje, że

2017-11-09

więcej >>

RB 44/2017 Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku:

2017-10-27

więcej >>

RB 43/2017 Podpisanie umowy pożyczki

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 29.09.2017r. została podpisana przez Emitenta istotna umowa ze spółką zależną Suwary Development Sp. z o.o. (Pożyczkodawca) Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi pożyczki do łącznej kwoty 9 mln PLN.

2017-09-29

więcej >>

RB 42/2017 Częściowy zwrot dopłat do kapitału

Zarząd SUWARY S.A., nawiązując do informacji zawartej w raporcie bieżącym 11/2013 z dnia 18.06.2013r. dotyczącej udzielenia przez mBank kredytu inwestycyjnego, przejętego przez BGŻ BNP Paribas (RB 24/2016 z dnia 12.12.2016r. i RB24/2016K z dnia 19.12.2016r.) informuje, że

2017-09-22

więcej >>

RB 41/2017 Przedłużenie współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, 8 września 2017 roku uchwałą nr 10/2017 przedłużyła współpracę z firmą Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E 61-131 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, jako podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017 obejmujący okres od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku.

2017-09-08

więcej >>

RB 40/2017 Informacja poufna w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

W nawiązaniu do raportów bieżących 16/2016 z dnia 04.07.2016r oraz 19/2016 z dnia 26.09.2016r. Zarząd Suwary S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym 06.09.2017r. zapadło orzeczenie wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględniające złożoną przez Suwary S.A. skargę od decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydanej 22.06.2016r.

2017-09-06

więcej >>

RB 39/2017 Podpisanie aneksu do istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany przez Suwary Tech Sp. z o.o. , spółkę zależną Emitenta, aneks do istotnej umowy z Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (RB 33/2014 z dnia 02.12.2014r.).

2017-08-24

więcej >>

RB 38/2017 Podpisanie aneksu do istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do istotnej umowy z Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (RB 32/2014 z dnia 02.12.2014r.).

2017-08-24

więcej >>

RB 37/2017 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 03.08.2017r. została podpisana przez spółkę zależną Emitenta, Kartpol Group Sp. z o.o. (Sprzedający) z Carina Silicones Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach oraz Libra Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie istotna umowa .

2017-08-03

więcej >>

RB 36/2017 Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2017 i 31/2017 z dnia 04.07.2017r., dotyczących aneksów do umów kredytowych nr WAR/3060/16/317/CB oraz WAR/3060/16/318/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 01.08.2017r. Spółka powzięła informację o postanowieniu o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

2017-08-01

więcej >>

RB 35/2017 Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2017 or 31/2017 z dnia 04.07.2017r., dotyczących aneksów do umów kredytowych nr WAR/3060/16/317/CB oraz WAR/3060/16/318/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 24.07.2017r. Spółka powzięła informację o postanowieniu o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

2017-07-24

więcej >>

RB 34/2017 Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, 24/2016 i 25/2016 z dnia 12.12.2016 oraz 23/2016K, 24/2016K i 25/2016K z dnia 19.12.2016r, dotyczących umów kredytowych nr WAR/3060/16/314/CB, WAR/3060/16/315/CB oraz WAR/3060/16/316/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 17.07.2017r. Spółka otrzymała zawiadomienie o postanowieniu o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

2017-07-17

więcej >>

RB 33/2017 Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 18.06.2013r. dotyczącego umowy kredytowej nr 03/014/13/Z/IN o kredyt o kredyt inwestycyjny w PLN z mBank (dawnie BRE Bank) z przeznaczeniem na sfinansowanie dokapitalizowania przez Suwary S.A., w formie dopłat do kapitału, spółki zależnej Suwary Tech sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach,

2017-07-13

więcej >>

RB 32/2017 Zawiadomienie o wpisie zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, 24/2016 i 25/2016 z dnia 12.12.2016 oraz 23/2016K, 24/2016K i 25/2016K z dnia 19.12.2016r dotyczących zawarcia nowych umów kredytowych z BGŻ BNP Paribas przez Suwary S.A., Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym 07.07.2017r. powziął informację o wpisie zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek:

2017-07-07

więcej >>

RB 31/2017 Podpisanie aneksu do umowy o kredyt odnawialny w EUR spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportem bieżącym nr 27/2016 z dnia 12.12.2016r. oraz 27/2016K z dnia 19.12.2016r. w dniu dzisiejszym 04.07.2017r. podpisany został aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym („Aneks”) w EUR o nr WAR/3060/16/318/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

2017-07-04

więcej >>

RB 30/2017 Podpisanie aneksu do umowy o kredyt odnawialny w PLN spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportem bieżącym nr 26/2016 z dnia 12.12.2016r. oraz 26/2016K z dnia 19.12.2016r. w dniu dzisiejszym 04.07.2017r. podpisany został aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym („Aneks”) w PLN o nr WAR/3060/16/317/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2017-07-04

więcej >>

RB 29/2017 Rezygnacja Członka Zarządu Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach (,,Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym 30 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Gielnika oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A. , ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2017 roku.

2017-06-30

więcej >>

RB 28/2017 Sprostowanie informacji na temat ilości posiadanych akcji

Zgodnie z otrzymanym w dniu dzisiejszym 28.06.2017r. oświadczeniem pana Petre Manzelov członka Rady Nadzorczej Suwary S.A., (oświadczenie w załączeniu), przekazanym Spółce na jej prośbę w celu zamieszczenia w raporcie półrocznym Suwary S.A. ilości posiadanych akcji przez członka Rady Nadzorczej i usunięcia wątpliwości dotyczących ilości akcji posiadanych przez podmioty powiązane z panem Petre Manzelov (stanowiące Porozumienie), Zarząd Suwary S.A. prostuje informacje o ilości posiadanych akcji Suwary S.A. przez podmioty z powiązane z członkiem Rady Nadzorczej, panem Petre Manzelov zamieszczone w następujących raportach okresowych:

2017-06-28

więcej >>

RB 27/2017 Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, 24/2016 i 25/2016 z dnia 12.12.2016 oraz 23/2016K, 24/2016K i 25/2016K z dnia 19.12.2016r, dotyczących umów kredytowych nr WAR/3060/16/314/CB, WAR/3060/16/315/CB oraz WAR/3060/16/316/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 23.06.2017r.

2017-06-23

więcej >>

RB 26/2017 Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, 24/2016 i 25/2016 z dnia 12.12.2016 oraz 23/2016K, 24/2016K i 25/2016K z dnia 19.12.2016r, dotyczących umów kredytowych nr WAR/3060/16/314/CB, WAR/3060/16/315/CB oraz WAR/3060/16/316/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 20.06.2017r. Spółka otrzymała zawiadomienie o postanowieniu o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

2017-06-20

więcej >>

RB 25/2017 K Korekta raportu bieżącego nr 25/2017 w przedmiocie postanowienia o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 19.06.2017r., prostujemy oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą wartości zastawu rejestrowego obejmującego mienie ruchome przedsiębiorstwa Suwary Tech Sp. z o.o.

2017-06-20

więcej >>

RB 24/2017K Korekta raportu bieżącego nr 24/2017 w przedmiocie postanowienia o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 19.06.2017r., prostujemy oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą wartości zastawu rejestrowego obejmującego mienie ruchome przedsiębiorstwa Suwary S.A.

2017-06-20

więcej >>

RB 25/2017 Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2017, 22/2017 oraz 23/2017 z dnia 30.05.2017r., dotyczących umów kredytowych nr WAR/3060/16/314/CB, WAR/3060/16/315/CB oraz WAR/3060/16/316/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

2017-06-19

więcej >>

RB 24/2017 Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2017, 22/2017 oraz 23/2017 z dnia 30.05.2017r., dotyczących umów kredytowych nr WAR/3060/16/314/CB, WAR/3060/16/315/CB oraz WAR/3060/16/316/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

2017-06-19

więcej >>

RB 23/2017 Podpisanie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportem bieżącym nr 25/2016 z dnia 12.12.2016r. oraz 25/2016K z dnia 19.12.2016r. w dniu dzisiejszym 30.05.2017r. podpisany został aneks do umowy o kredyt nieodnawialny („Umowa”) w PLN o nr WAR/3060/16/316/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

2017-05-30

więcej >>

RB 22/2017 Podpisanie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny, refinansowanie kredytu

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportem bieżącym nr 24/2016 z dnia 12.12.2016r. oraz 24/2016K z dnia 19.12.2016r. w dniu dzisiejszym 30.05.2017r. podpisany został aneks do umowy o kredyt nieodnawialny („Umowa”) w PLN o nr WAR/3060/16/315/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

2017-05-30

więcej >>

RB 21/2017 Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportem bieżącym nr 23/2016 z dnia 12.12.2016r. oraz 23/2016K z dnia 19.12.2016r. w dniu dzisiejszym 30.05.2017r. podpisany został aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) w PLN o nr WAR/3060/16/314/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

2017-05-30

więcej >>

RB 20/2017K Korekta raportu bieżącego nr 20/2017 w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 dotycząca nazwy tego podmiotu

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że prawidłowa nazwa podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 obejmującego okres od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 12 maja 2017 r. brzmi Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.

2017-05-19

więcej >>

RB 14/2016K Korekta raportu bieżącego nr 14/2016 w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015/2016 i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015/2016 dotycząca nazwy tego

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że prawidłowa nazwa podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 01.10.2015 roku do 30.09.2016 roku i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 roku do 30.09.2016 roku wybranego przez Radą Nadzorcza Spółki w dniu 16 maja 2016 r. brzmi Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.

2017-05-19

więcej >>

RB 20/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, 12 maja 2017 roku uchwałą nr 8/2017 dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E 61-131 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055,

2017-05-12

więcej >>

RB 19/2017 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

Spółka SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 12 maja 2017 roku podjęła uchwałę nr 7/2017 o powołaniu Pana Wojciecha Gielnika do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

2017-05-12

więcej >>

RB 18/2017 Zawiadomienie o wykreśleniu i wpisie zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2016, i 27/2016 z dnia 12.12.2016 oraz 26/2016K, i 27/2016K z dnia 19.12.2016r dotyczących zawarcia nowych umów kredytowych z BGŻ BNP Paribas przez Kartpol Group Sp. z o.o., Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 11.05.2017r. powziął informację o:

2017-05-11

więcej >>

RB 17/2017 Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 11 maja 2017r. powziął informację o rejestracji zmian Statutu Spółki w zakresie §16 ust. 4, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

2017-05-11

więcej >>

RB 16/2017 Zawiadomienie o wykreśleniu zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek spółki zależnej Suwary Tech Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, 24/2016 i 25/2016 z dnia 12.12.2016 oraz 23/2016K, 24/2016K i 25/2016K z dnia 19.12.2016r dotyczących zawarcia nowych umów kredytowych z BGŻ BNP Paribas,

2017-04-26

więcej >>

RB 15/2017 Zawiadomienie o wykreśleniu zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, 24/2016 i 25/2016 z dnia 12.12.2016 oraz 23/2016K, 24/2016K i 25/2016K z dnia 19.12.2016r dotyczących zawarcia nowych umów kredytowych z BGŻ BNP Paribas, Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 11.04.2017r. Spółka otrzymała zawiadomienia o wykreśleniu zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek w następujących księgach wieczystych:

2017-04-11

więcej >>

RB 14/2017 Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. , 30/2012 z dnia 12.09.2012r., 22/2013 z dnia 13.09.2013r., 28/2013 z dnia 07.10.2013r. , 28/2014 z dnia 12.09.2014r. ,17/2015 z dnia 11.09.2015 r. 18/2016 z dnia 08.09.2016r oraz 5/2017 z dnia 24.01.2017r dotyczących umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z mBank,

2017-03-24

więcej >>

RB 13/2017 Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. , 30/2012 z dnia 12.09.2012r., 22/2013 z dnia 13.09.2013r., 28/2013 z dnia 07.10.2013r. , 28/2014 z dnia 12.09.2014r. ,17/2015 z dnia 11.09.2015 r. 18/2016 z dnia 08.09.2016r oraz 5/2017 z dnia 24.01.2017r dotyczących umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z mBank oraz w nawiązaniu do raportu 50/2010 z dnia 20.12.2010r dotyczącego umowy kredytowej z mBank o udzielenie kredytu technologicznego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji technologicznej:

2017-03-24

więcej >>

RB 12/2017 Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. , 30/2012 z dnia 12.09.2012r., 22/2013 z dnia 13.09.2013r., 28/2013 z dnia 07.10.2013r. , 28/2014 z dnia 12.09.2014r. ,17/2015 z dnia 11.09.2015 r. 18/2016 z dnia 08.09.2016r oraz 5/2017 z dnia 24.01.2017r dotyczących umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z mBank oraz w nawiązaniu do raportu 50/2010 z dnia 20.12.2010r

2017-03-20

więcej >>

RB 11/2017 Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. , 30/2012 z dnia 12.09.2012r., 22/2013 z dnia 13.09.2013r., 28/2013 z dnia 07.10.2013r. , 28/2014 z dnia 12.09.2014r. ,17/2015 z dnia 11.09.2015 r. 18/2016 z dnia 08.09.2016r oraz 5/2017 z dnia 24.01.2017r dotyczących umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z mBank,

2017-03-20

więcej >>

RB 10/2017 Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawów rejestrowych z rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. , 30/2012 z dnia 12.09.2012r., 22/2013 z dnia 13.09.2013r., 28/2013 z dnia 07.10.2013r. , 28/2014 z dnia 12.09.2014r. ,17/2015 z dnia 11.09.2015 r. 18/2016 z dnia 08.09.2016r oraz 5/2017 z dnia 24.01.2017r dotyczących umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z mBank,

2017-03-17

więcej >>

RB 9/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 08.03.2017 r.

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 8 marca 2017 roku.

2017-03-14

więcej >>

RB 8/2017 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 08.03.2017 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 08.03.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) podjęło 19 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień 20 lutego 2017 roku

2017-03-08

więcej >>

RB 7/2017 Powołanie Członka Zarządu Spółki

Spółka SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 8 marca 2017 roku podjęła uchwałę nr 7/2017 o powołaniu Pana Wojciecha Gielnika do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Aktualny życiorys nowego Członka Zarządu Suwary S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2017-03-08

więcej >>

RB 6/2017 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary SA ("Spółka"), przekazuje projekty uchwał oraz treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 8 marca 2017 roku na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

2017-02-09

więcej >>

RB 5/2017 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podpisał Aneks nr 8 („Aneks”) do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks kończy umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z mBank,

2017-01-24

więcej >>

RB 4/2017 Zawarcie transakcji zmiany stóp procentowych przez Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, w związku z podpisaniem umowy o kredyt w nieodnawialny w PLN o nr WAR/3060/16/316/CB (Umowa) z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (Bank) (RB 25/2016 z dnia 12.12.2016r. oraz RBK 25/2016 z dnia 19.12.2016) Spółka zawarła z Bankiem transakcję zamiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS) (Transakcja).

2017-01-20

więcej >>

RB 3/2017 Zawarcie transakcji zmiany stóp procentowych przez Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, w związku z podpisaniem umowy o kredyt nieodnawialny w PLN o nr WAR/3060/16/315/CB (Umowa) z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (Bank) (RB 24/2016 z dnia 12.12.2016r. oraz RB 24/2016K z dnia 19.12.2016) Spółka zawarła z Bankiem transakcję zamiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS) (Transakcja).

2017-01-20

więcej >>

RB 2/2017 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisany został przez spółkę zależną Suwary Tech Sp. z o.o. aneks nr 1 do znaczącej umowy („Umowa”) z Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o której Spółka powiadomiła raportem bieżącym nr 33/2014 z dnia 01.12.2014 roku.

2017-01-10

więcej >>

RB 1/2017 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym 10.01.2017r. podpisany został aneks nr 1 do znaczącej umowy („Umowa”) z Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o której Spółka powiadomiła raportem bieżącym nr 32/2014 z dnia 01.12.2014 roku.

2017-01-10

więcej >>

RB 27/2016 K Korekta raportu bieżącego 27/2016 - Podpisanie przez Spółkę zależną, Kartpol Group Sp. z o.o., umowy o kredyt odnawialny w EUR

W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2016 z dnia 12.12.2016r. prostujemy oczywistą omyłkę w nazwie banku, z którym podpisana została umowa o kredyt w rachunku bieżącym. W raporcie 27/2016 podana została błędna firma banku Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Prawidłowa firma banku brzmi Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie informujemy, że pojęcie „Kredytobiorca” użyte w pierwotnej wersji raportu oznacza Kartpol Group Sp. z o.o. Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 27/2016 pozostają bez zmian. Prawidłowa treść raportu bieżącego nr 27/2016 brzmi:

2016-12-19

więcej >>

RB 26/2016 K Korekta raportu bieżącego 26/2016 - Podpisanie przez Spółkę zależną, Kartpol Group Sp. z o.o., umowy o kredyt odnawialny w PLN

W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2016 z dnia 12.12.2016r. prostujemy oczywistą omyłkę w nazwie banku, z którym podpisana została umowa o kredyt w rachunku bieżącym. W raporcie 26/2016 podana została błędna firma banku Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Prawidłowa firma banku brzmi Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie informujemy, że pojęcie „Kredytobiorca ” użyte w pierwotnej wersji raportu oznacza Kartpol Group Sp. z o.o. Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 26/2016 pozostają bez zmian. Prawidłowa treść raportu bieżącego nr 26/2016 brzmi:

2016-12-19

więcej >>

RB 25/2016 K Korekta raportu bieżącego 25/2016 - Podpisanie umowy o kredyt nieodnawialny

W nawiązaniu do raportu bieżącego 25/2016 z dnia 12.12.2016r. prostujemy oczywistą omyłkę w nazwie banku, z którym podpisana została umowa o kredyt nieodnawialny. W raporcie 25/2016 podana została błędna firma banku Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Prawidłowa firma banku brzmi Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Spółka ponadto prostuje informacje w zakresie oświadczeń: - o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, które to oświadczenia zostały złożone przez Suwary S.A., Suwary Tech Sp. z o.o., Suwary Development Sp. z o.o. , Kartpol Group Sp. z o.o., Wentworth Tech Sp. z o.o. i Amhil Europa Sp. z o.o., a nie jak zostało podane w raporcie odrębnie przez Wentworth Tech Sp. z o.o. oraz Amhil Europa Sp. z o.o. oraz łącznie przez Suwary S.A., Suwary Tech Sp. z o.o., Suwary Development Sp. z o.o., i Kartpol Group Sp. z o.o. - o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, które to oświadczenia zostały złożone przez Suwary S.A., Suwary Tech Sp. z o.o, a nie jak podano w raporcie bieżącym 25/2016 jako jedno oświadczenie Suwary S.A. oraz Suwary Tech o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Skorygowana informacja w tym zakresie brzmi:

2016-12-19

więcej >>

RB 24/2016 K Korekta raportu bieżącego 24/2016 - Podpisanie umowy o kredyt nieodnawialny, refinansowanie kredytu.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 24/2016 z dnia 12.12.2016r. prostujemy oczywistą omyłkę w nazwie banku, z którym podpisana została umowa o kredyt o kredyt nieodnawialny. W raporcie 24/2016 podana została błędna firma banku Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Prawidłowa firma banku brzmi Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 24/2016 pozostają bez zmian. Prawidłowa treść raportu bieżącego nr 24/2016 brzmi:

2016-12-19

więcej >>

RB 23/2016 K Korekta raportu bieżącego 23/2016 - Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

W nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2016 z dnia 12.12.2016r. prostujemy oczywistą omyłkę w nazwie banku, z którym podpisana została umowa o kredyt w rachunku bieżącym. W raporcie 23/2016 podana została błędna firma banku Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Prawidłowa firma banku brzmi Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie informujemy, że pojęcie „Kredytobiorca B” użyte w pierwotnej wersji raportu oznacza Suwary Tech Sp. z o.o. Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 23/2016 pozostają bez zmian. Prawidłowa treść raportu bieżącego nr 23/2016 brzmi:

2016-12-19

więcej >>

RB 27/2016 Podpisanie przez Spółkę zależną, Kartpol Group Sp. z o.o., umowy o kredyt odnawialny w EUR

Zarząd SUWARY S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym 12.12.2016r. podpisana została przez Kartpol Group Sp. z o.o spółkę zależną Emitenta umowa o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) („Kredyt”) w EUR o nr WAR/3060/16/318/CB z Bankiem BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

2016-12-12

więcej >>

RB 26/2016 Podpisanie przez Spółkę zależną, Kartpol Group Sp. z o.o., umowy o kredyt odnawialny w PLN

Zarząd SUWARY S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym 12.12.2016r. podpisana została przez Kartpol Group Sp. z o.o spółkę zależną Emitenta umowa o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) („Kredyt”) w PLN o nr WAR/3060/16/317/CB z Bankiem BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

2016-12-12

więcej >>

RB 25/2016 Podpisanie umowy o kredyt nieodnawialny

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym 12.12.2016r. podpisana została przez Spółki Grupy Kapitałowej Suwary (Suwary S.A., Suwary Tech Sp. z o.o., Suwary Development Sp. z o.o. i Kartpol Group Sp. z o.o.) oraz Wentworth Tech Sp. z o.o. i Amhil Europa Sp. z o.o. umowa o kredyt nieodnawialny („Umowa”) („Kredyt”) w PLN o nr WAR/3060/16/316/CB z Bankiem BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

2016-12-12

więcej >>

RB 24/2016 Podpisanie umowy o kredyt nieodnawialny, refinansowanie kredytu.

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym 12.12.2016r. podpisana została przez Spółki Grupy Kapitałowej Suwary (Suwary S.A., Suwary Tech Sp. z o.o., Suwary Development Sp. z o.o. oraz Kartpol Group Sp. z o.o.) umowa o kredyt w nieodnawialny („Umowa”) („Kredyt”) w PLN o nr WAR/3060/16/315/CB z Bankiem BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

2016-12-12

więcej >>

RB 23/2016 Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym 12.12.2016r. podpisana została przez Spółki Grupy Kapitałowej Suwary (Suwary S.A., Suwary Tech Sp. z o.o., Suwary Development Sp. z o.o. oraz Kartpol Group Sp. z o.o.) umowa o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) w PLN o nr WAR/3060/16/314/CB z Bankiem BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

2016-12-12

więcej >>

RB 22/2016 K korekta raportu 22/2016 Podpisanie znaczącej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego 22/2016 z dnia 02.11.2016r. prostujemy oczywistą omyłkę w nazwie firmy kupującego.

2016-11-03

więcej >>

RB 22/2016 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym 02.11.2016r. została podpisana przez spółkę zależną Emitenta, Kartpol Group Sp. z o.o. („Kartpol” lub „Sprzedający”) z Saudal Manufacturing Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach („Saudal” lub „Kupujący”), znacząca umowa . Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu przez Kartpol do Saudal określonych produktów – kompletnych kartuszy.

2016-11-02

więcej >>

RB 21/2016 Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku:

2016-10-25

więcej >>

RB 20/2016 Korekta do pozostałych informacji do raportów okresowych za okresy: za III i IV kwartał roku obrotowego 2014/2015 oraz I i III kwartał roku obrotowego 2015/2016, dotycząca informacji o poręczeniach i gwarancjach

Zarząd informuje, że w Pozostałych informacjach do raportów okresowych za III i IV kwartał roku obrotowego 2014/2015 oraz I i III kwartał roku obrotowego 2015/2016 (i korekta I kwartału roku obrotowego 2015/2016 – nie wiem czy to też pisać) wystąpiła omyłka pisarska dotycząca daty do której może być uzupełniony weksel wystawiony do umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów zawartej z Panem Szczepanem Kwiatkiem.

2016-10-11

więcej >>

RB 19/2016 Informacja poufna w sprawie rozwiązania rezerwy

Spółka informuje, iż dokonała płatności na rzecz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych tytułem realizacji decyzji ostatecznej Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2016, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2016.

2016-09-26

więcej >>

RB 18/2016 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podpisał Aneks nr 7 („Aneks”) do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks przedłuża na kolejny rok, do dnia 11.09.2017 r., umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z mBank, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. , 30/2012 z dnia 12.09.2012r., 22/2013 z dnia 13.09.2014R., 28/2013 07.10.2013r. , 28/2015 z dnia 12.09.2014r. oraz 17/2015 z dnia 11.09.2015 r.

2016-09-08

więcej >>

RB 17/2016 Wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartał roku obrotowego 2015/2016

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Suwary na koniec III kwartału roku obrotowego 2015/2016:

2016-08-04

więcej >>

RB 16/2016 Informacja poufna o decyzji w sprawie postępowania

Zgodnie z informacją, którą Suwary S.A. (Spółka) ujawniała w raportach okresowych począwszy od 13.08.2015r., w okresie roku obrotowego 2013/2014 rozpoczęło się postępowanie na wniosek PFRON przeciwko spółce Suwary S.A. dotyczące terminów przekazywania środków pieniężnych na wydzielony rachunek bankowy ZFRON.

2016-07-04

więcej >>

RB 15/2016 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd "SUWARY" S.A. („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 2 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, w składzie wyznaczonym mocą uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 marca 2016 r., ukonstytuowała się w następujący sposób:

2016-06-02

więcej >>

RB 10/2016 K Korekta raportu bieżącego 10/2016 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Suwary S.A. prostuje oczywistą omyłkę pisarską, która powstała w raporcie bieżącym 10/2016 z dnia 18.04.2016 roku w odniesieniu do ilości zakupionych akcji Suwary S.A. W przedmiotowym raporcie została wskazana błędna ilość kupionych akcji tj. 800.000 zamiast prawidłowej kupionej ilości akcji 80.000. Prawidłowa treść raportu 10/2016 z dnia 18.04.2016 roku brzmi:

2016-05-19

więcej >>

RB 14/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015/2016 i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015/2016

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, 16 maja 2016 roku uchwałą nr 3/2016 dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E 61-131 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 01.10.2015 roku do 30.09.2016 roku i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 roku do 30.09.2016 roku.

2016-05-16

więcej >>

RB 13/2016 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Suwary S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 kwietnia 2016 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki („osoba zobowiązana”) w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa o obrocie") zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki zawartej przez podmiot,

2016-04-19

więcej >>

RB 12/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia 2016 roku otrzymał od Pana Waltera T. Kuskowskiego ("Akcjonariusz"), podmiotu dominującego najwyższego szczebla wobec Amhil Europa Sp. z o.o. zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 2.2 i ust 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.),

2016-04-18

więcej >>

RB 11/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia 2016 roku otrzymał od Amhil Europa Sp. z o.o. ("Akcjonariusz"), zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 punkt 1 i ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.),

2016-04-18

więcej >>

RB 10/2016 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2016-04-18

więcej >>

RB 9/2016 KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 1/2016

Zarząd SUWARY S.A. w załączeniu przekazuje Skorygowany Skonsolidowany Raport Kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2015/2016 tj. za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. W stosunku do danych podanych w dniu 12 lutego 2016 r., dokonano korekt, które spowodowały ...

2016-04-07

więcej >>

RB 8/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.03.2016 r.

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 22 marca 2016 roku.

2016-03-25

więcej >>

RB 7/2016 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 22.03.2016 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 22.03.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) podjęło 22 uchwały,

2016-03-22

więcej >>

RB 6/2016 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary SA ("Spółka"), przekazuje projekty uchwał oraz treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 22 marca 2016 roku na godzinę 14:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

2016-02-24

więcej >>

RB 5/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1 lutego 2016 roku otrzymał od Pana Waltera T. Kuskowskiego ("Akcjonariusz"), podmiotu dominującego najwyższego szczebla wobec Wentworth Tech Sp. z o.o. i Amhil Europa Sp. z o.o. oraz jako jedyny wspólnik Savtec Sp. z o.o., zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 2.2 i ust 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.),

2016-02-01

więcej >>

RB 4/2016 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Amhil Europa Sp. z o.o.

2016-02-01

więcej >>

RB 3/2016 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2016-02-01

więcej >>

RB 2/2016 Postanowienie o prawomocnym wpisania zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 23.12.2015 roku w sprawie zawarcia znaczącej umowy oraz ustanowienia zastawu na aktywach znaczącej wartości, Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż dotarły do spółki zależnej Suwary Tech Sp. z o.o. z Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XV Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów, dwa postanowienia z dnia 20.01.2016 roku o wpisaniu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów na rzecz mLeasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2016-01-26

więcej >>

RB 1/2016 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014/2015

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że jednostkowy raport roczny Suwary S.A. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01.10.2014 roku do 30.09.2015 roku,

2016-01-25

więcej >>

RB 36/2015 Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie zastawu na aktywach znaczącej wartości.

Zarząd Suwary S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz § 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu dzisiejszym 23 grudnia 2015r. jednostka zależna od emitenta Suwary Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach ( Zastawca ) zawarła z mLeasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( Zastawnik) umowę zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych

2015-12-23

więcej >>

RB 35/2015 Powołanie Członka Zarządu Spółki

Spółka SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 10 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę nr 15/2015 o powołaniu Pana Piotra Stachowicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Aktualny życiorys nowego Członka Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2015-12-10

więcej >>

RB 34/2015 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 10 grudnia 2015 roku Członek Zarządu Pan Adam Laskowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

2015-12-10

więcej >>

RB 33/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2015-11-10

więcej >>

RB 32/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2015-11-06

więcej >>

RB 31/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2015-11-04

więcej >>

RB 30/2015 Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”, „Suwary”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 30.09.2015r. i 29/2015 z dnia 30.10.2015r., informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30.10.2015r. Spółka zawarła z ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IPR Spółka komandytowo-akcyjna wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000477296, NIP 524-276-28-74, REGON 146876710 („Pożyczkodawcą”) umowę na podstawie, której Pożyczkodawca w miejsce przeniesienia własności środków pieniężnych z tytułu umowy pożyczki kwoty 44.820 tys. PLN, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2015 z dnia 30.10.2015r.,

2015-10-30

więcej >>

RB 29/2015 Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”, „Suwary”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 30.09.2015r., informuje, iż w dniu 30.10.2015 r. zawarł z ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IPR Spółka komandytowo-akcyjna wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000477296, NIP 524-276-28-74, REGON 146876710 („Pożyczkodawcą”) umowę pożyczki, na podstawie, której Pożyczkodawca udzieli Spółce pożyczkę w kwocie 44.820 tys. PLN (czterdziestu czterech milionów ośmiuset dwudziestu tysięcy złotych), na okres 5 lat od dnia wydania przedmiotu pożyczki,

2015-10-30

więcej >>

RB 28/2014 Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016 trwającym od 01.10.2015 roku do 30.09.2016 roku

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016 trwającym od 01.10.2015 roku do 30.09.2016 roku:

2015-10-27

więcej >>

RB 27/2015 Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Suwary S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Uchwałą nr 12/2015 podjętą w dniu 16 października 2015 roku dokooptowała do składu Rady Nadzorczej Pana Petre Manzelov.

2015-10-16

więcej >>

RB 26/2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Suwary S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym 12 października 2015 r. Spółka otrzymała oświadczenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marcina Raszki

2015-10-12

więcej >>

RB 25/2015 Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd "SUWARY" S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z Onico Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IPR spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-586 Warszawa, ulica Flory 3 lok. 4, REGON: 146876710, NIP: 5242762874),

2015-09-30

więcej >>

RB 24/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2015-09-29

więcej >>

RB 23/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2015-09-29

więcej >>

RB 22/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2015-09-25

więcej >>

RB 21/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2015-09-24

więcej >>

RB 20/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2015-09-22

więcej >>

RB 19/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2015-09-22

więcej >>

RB 18/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2015-09-14

więcej >>

RB 17/2015 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym został dostarczony do Spółki podpisany przez mBank Spółka Akcyjna (dawniej BRE Bank) Aneks nr 6 („Aneks”) do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks obowiązuje od dnia 10.09.2014r.

2015-09-11

więcej >>

RB 16/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2015-09-10

więcej >>

RB 15/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2015-09-09

więcej >>

RB 14/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2015-09-08

więcej >>

RB 13/2015 Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

Zarząd Suwary S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 2 oraz §100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu dzisiejszym, 27 lipca 2015r. Spółka otrzymała zawiadomienie Sądu Rejonowego

2015-07-27

więcej >>

RB 12/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2015-06-26

więcej >>

RB 11/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2015-06-25

więcej >>

RB 10/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2015-06-22

więcej >>

RB 9/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2015-06-12

więcej >>

RB 8/2015 K Korekta Raportu 8/2015 Powołanie Członków Zarządu Spółki

Zarząd "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, zgodnie z pismem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 maja 2015 roku, przedstawia uzupełnioną informację do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 27 maja 2015 o powołaniu Członków Zarządu Spółki.

2015-06-03

więcej >>

RB 8/2015 Powołanie Członków Zarządu Spółki

Spółka SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 27 maja 2015 roku

2015-05-27

więcej >>

RB 7/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2014/2015 i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014/2015

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, 7 maja 2015 roku uchwałą nr 8/2015 dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E 61-131 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3654, jako podmiotu uprawnionego do

2015-05-07

więcej >>

RB 6/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 09.03.2015 r.

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 9 marca 2015 roku.

2015-03-12

więcej >>

RB 5/2015 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. dnia 09.03.2015 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 09.03.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) podjęło 16 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień 21 lutego 2015 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w ZWZA, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" znajduje się w wyciągu z Protokołu z Walnego Zgromadzenia

2015-03-10

więcej >>

RB 4/2015 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary SA ("Spółka"), przekazuje niniejszym projekty uchwał oraz treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 9 marca 2015 roku na godzinę 13.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

2015-02-11

więcej >>

RB 3/2015 Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że we wstępie do punktu 4 Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy 2013/2014 („Sprawozdanie”) „Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Suwary” zostały zamieszczone błędne informacje.

2015-02-11

więcej >>

RB 2/2015 Korekta Sprawozdania Zarządu Suwary S.A. za rok obrotowy 2013/2014

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w punkcie 4.2 Sprawozdania Zarządu Suwary S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2013/2014 („Sprawozdanie”) „Ocena możliwości finansowej realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności” zostały zamieszczone błędne informacje.

2015-02-11

więcej >>

RB 1/2015 Podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym 26 stycznia 2015 roku, w związku z zawarciem umowy przedwstępnej z Panem Szczepanem Kwiatkiem (“Zbywca”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2010 z dnia 20.09.2010, i raporcie nr 46/2010 z dnia 23.12.2011r. Spółka podpisała umowę sprzedaży (“Umowa”) 2 udziałów (“Udziały”) Kartpol Group Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy. Cena zakupu Udziałów wyniosła 1.704.456,00 PLN (jeden milion siedemset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych).

2015-01-26

więcej >>

RB 33/2014 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została dostarczona do Suwary Tech Sp. z o.o., spółki zależnej od Suwary S.A., podpisana przez Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Odbiorca”), znacząca umowa . Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie opakowań z tworzyw sztucznych o pojemnościach do 5L, wraz z zakrętkami. Umowa obowiązuje od 21.11.2014 roku. Zgodnie z szacunkowymi wielkościami zamówień, łączna wartość dwuletniej umowy przekroczy 5,6 mln PLN.

2014-12-02

więcej >>

RB 32/2014 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została dostarczona do Spółki podpisana przez Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Odbiorca”), znacząca umowa . Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie opakowań z tworzyw sztucznych o pojemnościach do 5L, wraz z zakrętkami. Umowa obowiązuje od 21.11.2014 roku.

2014-12-02

więcej >>

RB 31/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej "SUWARY" S.A. i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych emitenta (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2014-11-18

więcej >>

RB 30/2014Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informacje, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2014-10-14

więcej >>

RB 29/2014 Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 roku do 30.09.2015 roku

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 roku do 30.09.2015 roku:

2014-10-08

więcej >>

RB 28/2014 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został dostarczony do Spółki podpisany przez mBank Spółka Akcyjna (dawniej BRE Bank) Aneks nr 5 („Aneks”) do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks obowiązuje od dnia 11.09.2014r. Aneks przedłuża na kolejny rok, do 10.09.2015 r., umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z mBank,

2014-09-12

więcej >>

RB 27/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi4

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2014-09-10

więcej >>

RB 26/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi4

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2014-09-10

więcej >>

RB 25/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi4

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2014-08-28

więcej >>

RB 24/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi4

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2014-08-27

więcej >>

RB 23/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2014-08-26

więcej >>

RB 22/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2014-07-11

więcej >>

RB 21/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2014-07-04

więcej >>

RB 20/2014 Nabycie akcji Suwary S.A. – przekroczenie progu 20% głosów

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 2 czerwca 2014 roku, Spółka otrzymała od Pani Marii Racheva działającej w imieniu własnym oraz w imieniu spółki Sungai PE Holdings Ltd. (dalej „Sungai”) jako Dyrektor Sungai, na podstawie Art. 69 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 87 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa") następujące zawiadomienie:

2014-06-02

więcej >>

RB 19/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2013/2014 i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013/2014

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, 30 kwietnia 2014 roku uchwałą nr 5/2014 dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E 61-131 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3654, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku.

2014-04-30

więcej >>

RB 18/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finanso

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski)

2014-04-25

więcej >>

RB 17/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od osoby blisko spokrewnionej z osobą zarządzającą w "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),

2014-04-22

więcej >>

RB 16/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski)

2014-04-18

więcej >>

RB 15/2014 Zawiadomienie o uzyskaniu przez spółkę zależną pozwolenia na użytkowanie budynku produkcyjno magazynowego

W związku z raportami bieżącymi o numerach: • 51/2010 z dnia 23.12.2010 roku, • 40/2011 z dnia 27.09.2011 roku oraz • 8/2013 z dnia 17.05.2013 roku

2014-04-17

więcej >>

RB 14/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski)

2014-04-17

więcej >>

RB 13/2014 Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 kwietnia 2014 roku otrzymał od Pana Waltera T. Kuskowskiego ("Akcjonariusz"), zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 2.2 i ust 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.),

2014-04-10

więcej >>

RB 12/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2014-04-10

więcej >>

RB 11/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2014-04-08

więcej >>

RB 10/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2014-04-07

więcej >>

RB 9/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2014-04-04

więcej >>

RB 8/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31.03.2014 r.

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 31 marca 2014 roku

2014-04-04

więcej >>

RB 7/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o.

2014-04-03

więcej >>

RB 6/2014 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. dnia 31.03.2014 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 31.03.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) podjęło 16 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień 15 marca 2014 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w ZWZA, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" znajduje się w wyciągu z Protokołu z Walnego Zgromadzenia stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

2014-04-01

więcej >>

RB 5/2014 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZMIANIE TERMINU ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary SA ("Spółka") z siedzibą w Pabianicach informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 marca 2014 rok Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („WZ”) Spółki Suwary S.A. Zwołanego na dzień 13.03.2014r. raportem bieżącym nr 4/2014 w dniu 14.02.2014r.

2014-03-03

więcej >>

RB 4/2014 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary SA ("Spółka"), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 13 marca 2014 roku na godzinę 10.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

2014-02-14

więcej >>

RB 3/2014 Nabycie akcji Suwary S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 17 stycznia 2014 roku, Spółka otrzymała od PaniMarii Rascheva działającej na podstawie Art. 69 ust. 1 i ust. 4, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa") zawiadomienie:

2014-01-17

więcej >>

RB 2/2014Znaczne pakiety akcji Suwary S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 17stycznia 2014 roku, Spółka otrzymała od Pana Petre Manzelov działającego na podstawie Art. 69 ust. 1 i ust. 4, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa")zawiadomienie:

2014-01-17

więcej >>

RB 1/2014 Podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach (“Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2014 roku, w związku z zawarciem umowy przedwstępnej z Panem Szczepanem Kwiatkiem (“Zbywca”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2010 z dnia 20.09.2010, i raporcie nr 46/2010 z dnia 23.12.2011r. Spółka podpisała umowę sprzedaży (“Umowa”) 3 udziałów (“Udziały”) Kartpol Group Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy.

2014-01-09

więcej >>

RB 40/2013 Zbycie akcji Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15 listopada 2013 roku otrzymał od Pana Piotra Bodycha, Adwokata, działającego w imieniu i na rzecz spółki Pegasus Investments Limited z siedzibą w F.T. Labuan,Malezja (dalej "Akcjonariusz"), zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 art. 69 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.)(dalej „Ustawa”), iż w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży akcji Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej „Spółka”) w dniu 8 listopada 2013 roku, Pegasus Investments Limited nie posiada już żadnych akcji Spółki.

2013-11-15

więcej >>

RB 39/2013 Znaczne pakiety akcji Suwary S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15 listopada 2013 roku, Spółka otrzymała od Pana Petre Manzelov działającego na podstawie Art. 69 ust. 1 i ust. 4, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa")w imieniu i na rzecz swojej spółki zależnej Capital Consultants v.o.s. z siedzibą w Bratysławie, Republika Słowacka, w której jest wspólnikiem uprawnionym do jednoosobowej reprezentacji spółki, która z kolei ma status podmiotu dominującego w spółce Pegasus Investments Ltd. z siedzibą w Malezji, zawiadomienie, że w dniu 8 listopada 2013 r. w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży akcji SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej "Spółka")Pan Petre Manzelov nie posiada pośrednio już żadnych akcji Spółki.

2013-11-15

więcej >>

RB 38/2013 Nabycie akcji Suwary S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15 listopada 2013 roku, Spółka otrzymała od PaniMarii Rascheva działającejna podstawie Art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa"), zawiadomienie iż w dniu 8 listopada 2013 r. w wyniku rozliczenia transakcji kupna akcjiSUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej "Spółka"), stała się właścicielem 452.006 akcji Spółki, stanowiących 9,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 452.006 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,79% ogólnej liczby głosów.

2013-11-15

więcej >>

RB 37/2013 Znaczne pakiety akcji Suwary S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 listopada 2013 roku, Spółka otrzymała od Pana Petre Manzelov działającego w imieniu własnym, zawiadomienie na podstawie Art. 69 ust. 1 i ust. 4, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa"), iż w dniu 4 listopada 2013 r. w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcjiSUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej "Spółka"), nabył bezpośrednio 430.360 akcji Spółki, stanowiących 9,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 430.360 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,33% ogólnej liczby głosów. Przed rozliczeniem tej transakcji Pan Petre Manzelov nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

2013-11-12

więcej >>

RB 36/2013 Zbycie akcji Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 listopada 2013 roku otrzymał od Pana Piotra Bodycha, Adwokata, działającego w imieniu i na rzecz spółki Pegasus Investments Limited z siedzibą w Malezji (dalej "Akcjonariusz"), zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 art. 69 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.)(dalej „Ustawa”), iż w wynikurozliczenia transakcji sprzedaży akcji Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej „Spółka”) w dniu 4 listopada 2013 roku, udział Pegasus Investments Limited w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Suwary S.A. po rozliczeniu tej transakcji spadł poniżej 10% ogólnej liczby na walnym zgromadzeniu Spółki.

2013-11-12

więcej >>

RB 35/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 6 listopada 2013 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcje kupna 849szt. akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 13,40PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2013-11-07

więcej >>

RB 34/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 25 października 2013 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcje kupna 2000 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 13,50PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2013-10-28

więcej >>

RB 33/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 24 października 2013 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcje kupna 500 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 13,25PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2013-10-25

więcej >>

RB 32/2013 Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014 trwającym od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014 trwającym od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku: 29.11.2013 – skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013

2013-10-25

więcej >>

RB 31/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 22 października 2013 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcje kupna 500 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 13,15PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2013-10-23

więcej >>

RB 30/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 21 października 2013 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcje kupna 1.190szt. akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 13,42PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2013-10-23

więcej >>

RB 29/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski)

2013-10-09

więcej >>

RB 28/2013 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany z BRE Bank Spółka Akcyjna Aneks nr 4 („Aneks”) do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks podwyższa do 7.000.000 PLN (siedem milionów) wartość umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z BRE Bank, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. oraz 30/2012 z dnia 12.09.2012r oraz 22/2013 z dnia 13.09.2013. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Suwary S.A.

2013-10-07

więcej >>

RB 27/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski)

2013-10-04

więcej >>

RB 26/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski)

2013-10-02

więcej >>

RB 25/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski)

2013-10-01

więcej >>

RB 24/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 18 września 2013 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcję kupna 233szt. akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 12,45PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2013-09-19

więcej >>

RB 23/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 11 września 2013 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcję kupna 5szt. akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 11,35PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2013-09-13

więcej >>

RB 22/2013 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został dostarczony do Spółki podpisany przez BRE Bank Spółka Akcyjna Aneks nr 3 („Aneks”) do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks obowiązuje od dnia 12.09.2013r. Aneks przedłuża na kolejny rok, do 11.09.2014 r., umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z BRE Bank, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. oraz 30/2012 z dnia 12.09.2013r.

2013-09-13

więcej >>

RB 21/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 9 września 2013 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcję kupna 1000szt. akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 11,10PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2013-09-10

więcej >>

RB 20/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 6 września 2013 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcję kupna 469szt. akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 11,10PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2013-09-10

więcej >>

RB 19/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 5 września 2013 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcję kupna 2000szt. akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 11,15PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2013-09-06

więcej >>

RB 18/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Petre Manzelov, działającego w imieniu i na rzecz spółki Capital Consultants v.o.s., z siedzibą w Bratysławie, Republika Słowacka, jako jej wspólnik uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki oraz w imieniu własnym zawiadomieniena podstawie Art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w związku z Art. 69a ust. 1 pkt 3 i Art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa"), iż w dniu 16 sierpnia 2013 roku Capital Consultants v.o.s. uzyskała status podmiotu dominującego w spółce Pegasus Investments Limited z siedzibą w Malezji. Pegasus Investments Limited jest akcjonariuszem spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”), w efekcie czego Capital Consultants v.o.s. pośrednio stała się właścicielem 861.921 akcji Spółki, stanowiących 18,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 861.921 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,68% ogólnej liczby głosów.

2013-09-05

więcej >>

RB 17/2013 Pośrednie nabycie akcji SUWARY SA

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Petre Manzelov, działającego w imieniu i na rzecz spółki Capital Consultants v.o.s., z siedzibą w Bratysławie, Republika Słowacka, jako jej wspólnik uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki oraz w imieniu własnym zawiadomieniena podstawie Art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w związku z Art. 69a ust. 1 pkt 3 i Art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa"), iż w dniu 16 sierpnia 2013 roku Capital Consultants v.o.s. uzyskała status podmiotu dominującego w spółce Pegasus Investments Limited z siedzibą w Malezji. Pegasus Investments Limited jest akcjonariuszem spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”), w efekcie czego Capital Consultants v.o.s. pośrednio stała się właścicielem 861.921 akcji Spółki, stanowiących 18,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 861.921 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,68% ogólnej liczby głosów.

2013-08-23

więcej >>

RB 16/2013 Korekta pozostałych informacji do raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w informacjach dodatkowych do raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 w tabeli „Podstawowe dane do porównania Grupa Kapitałowa Suwary” na stronie 8, powstała omyłka pisarska, w odniesieniu do wysokości zysku za okres 12 miesięcy roku 2012. Prawidłowa wielkość zysku netto za 12 miesięcy roku kalendarzowego 2012 wyniosła 4.253 tys. PLN, tym samym procentowe porównanie zysku netto za rok 2012 do roku 2009 wyniosło 121%. W załączniku Zarząd przedstawia skorygowaną informację.

2013-08-13

więcej >>

RB 15/2013 Pośrednie nabycie akcji Spółki

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Petre Manzelova zawiadomienie na podstawie Art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w związku z Art. 69a ust. 1 pkt 3 i Art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa"), iż w dniu 18 lipca 2013 r. w wyniku uzyskania statusu podmiotu dominującego w spółce Pegasus Investments Limited z siedzibą w Malezji, która jest akcjonariuszem spółki SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej "Spółka"), pośrednio stał się właścicielem 861.921 akcji Spółki, stanowiących 18,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 861.921 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,68% ogólnej liczby głosów.

2013-07-26

więcej >>

RB 14/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 8 lipca 2013 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcję kupna 990szt. akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 11,60PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2013-07-10

więcej >>

RB 13/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie ...

2013-07-05

więcej >>

RB 12/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie ...

2013-06-21

więcej >>

RB 11/2013 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. („Kredytobiorca”) informuje, że w dniu dzisiejszym 18 czerwca 2013 roku Spółka podpisała umowę kredytową („Umowa”) o kredyt inwestycyjny w PLN z BRE Bank Spółka Akcyjna („Bank”). Łączna wartość Umowy wynosi 18 mln PLN (osiemnaście milionów złotych). Środki pieniężne pochodzące z ...

2013-06-18

więcej >>

RB 10/2013 Podpisanie Aneksu do Umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany Aneks zmieniający cenę za udziały do umowy sprzedaży udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. zawartej 18.12.2012 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2012 z dnia 19.12.2013 roku. Nowa cena zakupu udziałów będzie wynosić 1.999.999,89 PLN ( jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 89/100). Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

2013-06-03

więcej >>

RB 9/2013 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2012/2013

Zarząd Suwary S.A. informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za pierwsze półrocze roku obrotowego 2012/2013, który jak podano w raporcie bieżącym nr 34/2012 z dnia 17 października 2012 r. ma być przekazany 31 maja 2013 r. , zostanie opublikowany 29 maja 2013 r.

2013-05-22

więcej >>

RB 8/2013 Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Zarząd SUWARY S.A. (Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, 17 maja 2013 roku Spółka otrzymała od spółki zależnej Suwary Tech Sp. z o.o. („Suwary Tech” lub „Inwestor”) informację o podpisaniu w dniu 16 maja 2013 roku przez Suwary Tech umowy („Umowa”) z Firmą Budowlaną Rafał Hoffer z siedzibą w Działdowie zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę Miasto Działdowo pod numerem 2921 („Generalny Wykonawca”). Przedmiotem Umowy jest wybudowanie na działkach o numerach 2161/42 oraz 2162/7, należących do Suwary Tech, położonych na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ksawerów, budynku produkcyjno – magazynowego,

2013-05-17

więcej >>

RB 7/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2012/2013 i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012/2013

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, 14 maja 2013 roku uchwałą nr 7/2013 dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 238, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku.

2013-05-14

więcej >>

RB 6/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.03.2013 r.

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 28 marca 2013 roku.

2013-04-03

więcej >>

RB 5/2012 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd "SUWARY" S.A. („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki, w składzie wyznaczonym mocą uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 marca 2013 r., ukonstytuowała się w następujący sposób:

2013-02-29

więcej >>

RB 4/2013 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. dnia 28.03.2013 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 28.03.2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) podjęło 23 uchwały, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień 12 marca 2013 roku, tj. dzień...

2013-02-29

więcej >>

RB 3/2013 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary SA ("Spółka"), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 marca 2013 roku na godzinę 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

2013-02-27

więcej >>

RB 2/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informacje, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że osoba zobowiązana zawarła następujące transakcje podczas sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

2013-02-07

więcej >>

RB 1/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2011r. do 30.09.2012r.

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje wykaz wszystkich raportów, określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 Nr 184, poz. 1539), przekazanych do publicznej wiadomości przez "SUWARY" S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.

2013-02-06

więcej >>

RB 37/2012 Podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach (“Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 roku, w związku z zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów z Panem Szczepanem Kwiatkiem (“Zbywca”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2010 z dnia 20.09.2010, i raporcie nr 46/2010 z dnia 23.12.2011r. Spółka ...

2012-12-19

więcej >>

RB 36/2012 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Suwary S.A. o ponad 2%

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 listopada 2012 otrzymał od Pana Piotra Bodycha, Adwokata, działającego w imieniu spółki Pegasus Investments Limited z siedzibą w F.T. Labuan, Malezja (dalej "Akcjonariusz"), zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. A i art. 69 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), iż w wyniku transakcji kupna akcji Suwary S.A.

2012-11-08

więcej >>

RB 35/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) dwie informacje, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 23 października 2012 roku podczas sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcje kupna 1000szt. akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 14,55PLN.

2012-10-26

więcej >>

RB 34/2012 Daty publikacji raportów okresowych

Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012/2013 trwającym od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2012/2013 trwającym od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku:

2012-10-17

więcej >>

RB 33/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) dwie informacje, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 10 i 11 października 2012 roku podczas sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł następujące transakcje kupna akcji „SUWARY” S.A.

2012-10-15

więcej >>

RB 32/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 9 października 2012 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcję kupna 49 akcji „SUWARY” S.A. w cenie 14,20 PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2012-10-11

więcej >>

RB 31/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 8 października 2012 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcje kupna 755 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 14,40 PLN.

2012-10-11

więcej >>

RB 30/2012 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu wczorajszym został dostarczony do Spółki podpisany przez BRE Bank Spółka Akcyjna aneks nr 2 do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks przedłuża na kolejny rok, do 13.09.2013 roku, umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z BRE Bank, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. oraz 38/2011 z dnia 14.09.2011 roku.

2012-09-12

więcej >>

RB 29/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 29 sierpnia 2012 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcję kupna 1017 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 14,30 PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2012-08-31

więcej >>

RB 28/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 28 sierpnia 2012 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcję kupna 990 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 14,30 PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

2012-08-31

więcej >>

RB 27/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 27 lipca 2012 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcję kupna 500 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 12,80 PLN.

2012-07-30

więcej >>

RB 26/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 25 lipca 2012 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcję kupna 300 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 12,80 PLN.

2012-07-30

więcej >>

RB 25/2012 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została dostarczona do Spółki podpisana przez Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Odbiorca”), znacząca umowa („Umowa”) . Przedmiotem Umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Suwary S.A. opakowań z tworzyw sztucznych o pojemnościach 10, 20 i 30 litrów, wraz z zakrętkami.

2012-07-27

więcej >>

RB 24/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 23 lipca 2012 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcję kupna 500 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 12,75 PLN.

2012-07-25

więcej >>

RB 23/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 20 lipca 2012 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcję kupna 200 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 12,80 PLN

2012-07-25

więcej >>

RB 22/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 18 lipca 2012 roku zawarł podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcję kupna 500 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 12,90 PLN.

2012-07-20

więcej >>

RB 21/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 17 lipca 2012 roku zawarł podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcję kupna 496 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 12,95 PLN.

2012-07-20

więcej >>

RB 19/2012 K Korekta raportu RB 19/2012

W związku z publikacją raportu nr 19/2012 z dnia 3 lipca 2012 roku, prostujemy nazwę umowy kredytu technologicznego. Zamiast prawidłowej nazwy: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem Została wskazana nazwa:

2012-07-10

więcej >>

RB 20/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 7 lipca 2012 roku zawarł podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcję kupna 500 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 12,85 PLN.

2012-07-09

więcej >>

RB 19/2012 Zawarcie aneksu do umowy

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w związku z raportem bieżącym nr 50/2010 z dnia 20.12.2010 roku, w dniu wczorajszym Spółka otrzymała podpisany przez BRE Bank S.A. Aneks do umowy kredytu technologicznego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji technologicznej: Innowacyjna technologia specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, która może zostać częściowo spłacona ze środków Funduszu Kredytowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Działanie 4.3 „Kredyt technologiczny” w postaci premii technologicznej wypłaconej przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

2012-07-03

więcej >>

RB 18/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 18 maja 2012 roku zawarł podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje kupna 265 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 15,05 PLN.

2012-05-22

więcej >>

RB 17/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 17 maja 2012 roku zawarł podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje kupna 731 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 15,02 PLN.

2012-05-18

więcej >>

RB 16/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 30 kwietnia 2012 roku zawarł podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje kupna 387 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 15,13 PLN.

2012-04-30

więcej >>

RB 15/2012

???

2012-04-27

więcej >>

RB 14/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 26 kwietnia 2012 roku zawarł podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje kupna 460 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 15,20 PLN.

2012-04-27

więcej >>

RB 13/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 25 kwietnia 2012 roku zawarł podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje kupna 610 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 15,12 PLN.

2012-04-26

więcej >>

RB 12/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (Podmiot, z działalności którego osoba zobowiązana czerpie zyski) w dniu 24 kwietnia 2012 roku zawarł podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje kupna 523 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 15,24 PLN.

2012-04-25

więcej >>

RB 11/2012 Informacja o niezależności Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd "SUWARY" S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Pana Bruce McNichol zawiadomienie, że Pan Bruce McNichol nie jest aktualnie podmiotem powiązanym ze Spółką, podmiotem powiązanym z akcjonariuszem lub akcjonariuszem reprezentującym łącznie co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ani, że nie jest pracownikiem Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki lub podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki, ani krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiego pracownika.

2012-04-17

więcej >>

RB 10/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) w dniu 22 marca 2012 roku zawarł na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje kupna 307 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 14,10 PLN.

2012-03-23

więcej >>

RB 9/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) w dniu 19 i 20 marca 2012 roku zawarł na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje kupna 1158 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 14,11 PLN.

2012-03-23

więcej >>

RB 8/2012 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została dostarczona do Spółki podpisana przez Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Odbiorca”), znacząca umowa . Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Suwary S.A. opakowań z tworzyw sztucznych o pojemnościach do 5L, wraz z zakrętkami. Umowa obowiązuje od 6 września 2011 roku.

2012-03-21

więcej >>

RB 7/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

arząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) w dniu 15 i 16 marca 2012 roku zawarł na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje kupna 535 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 14,10 PLN.

2012-03-19

więcej >>

RB 6/2012 Podpisanie aneksów do znaczących umów

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym zostały podpisane aneksy do dwóch umów na dostawę opakowań przez Suwary S.A. do Lotos Oil S.A. z siedzibą w Gdańsku („Lotos Oil”). O umowach na dostawę opakowań o pojemności 20L i 30L, zawartych z Lotos Oil, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2009 z dnia 25.08.2009 roku.

2012-03-13

więcej >>

RB 5/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. ( podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) w dniach 26,27 i 30 stycznia 2012 roku zawarł na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje kupna akcji „SUWARY” S.A.

2012-01-31

więcej >>

RB 4/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację od Członka Rady Nadzorczej "SUWARY" S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że osoba ta w dniu 17 stycznia 2012 roku zawarła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcję sprzedaży 139 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 13,90 PLN.

2012-01-24

więcej >>

RB 3/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. (podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) w dniu 11 stycznia 2012 roku zawarł na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje kupna 3110 akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 13,51 PLN.

2012-01-13

więcej >>

RB 2/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej "SUWARY" S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że osoba ta w dniach 5 i 9 stycznia 2012 roku zawarła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje sprzedaży akcji „SUWARY” S.A.

2012-01-12

więcej >>

RB 1/2012 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. ( podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) w dniach 5 i 9 stycznia 2012 roku zawarł na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcje kupna akcji „SUWARY” S.A.

2012-01-11

więcej >>

RB 49/2011 Objęcie przez Suwary S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Investors Pro Sp. z o.o.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 roku Suwary S.A. („Spółka”) podpisała oświadczenie o przystąpieniu do Spółki Investors Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363298 („Investors Pro”) i objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Investors Pro.

2011-12-30

więcej >>

RB 48/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.12.2011 r.

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 22grudnia 2011 roku. Akcjonariusz / Liczba głosów / %udział w liczbie głosów na tym WZ / % udział w ogólnej liczbie głosów Wentworth Tech Sp. z o.o./ 2.720.710 / 73,63 / 58,95 Pegasus Investment Ltd. / 721.070/ 19,51 / 15,62 Ciepiela Małgorzata / 189.500 / 5,13 / 4,11

2011-12-23

więcej >>

RB 47/2011 Podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach (“Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2011 roku, w związku z zawarciem umowy przedwstępnej z Panem Szczepanem Kwiatkiem (“Zbywca”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2010 z dnia 20.09.2010, i raporcie nr 46/2010 z dnia 23.12.2011r. Spółka podpisała umowę sprzedaży (“Umowa”) 3 udziałów (“Udziały”) Kartpol Group Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy. Cena zakupu Udziałów wyniosła 1.931.818,00 PLN ( jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście złotych).

2011-12-23

więcej >>

RB 46/2011 Podpisanie Aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach (“Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2011 roku, w związku z zawarciem umowy przedwstępnej z Panem Szczepanem Kwiatkiem (“Zbywca”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2010 z dnia 20.09.2010, Spółka podpisała Aneks nr 1 do umowy przedwstępnej sprzedaży (“Aneks”) 11 udziałów (“Udziały”) Kartpol Group Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy. Zgodnie z podpisanym Aneksem do umowy przedwstępnej sprzedaży 11 Udziałów, strony umowy ustaliły nowy harmonogram sprzedaży udziałów, zgodnie z którym: 1) Sprzedaż 3 (słownie: trzech) Udziałów nastąpi najpóźniej w dniu 30 grudnia 2011 r. 2) Sprzedaż 3 (słownie: trzech) Udziałów nastąpi najpóźniej w dniu 30 grudnia 2012 r. 3) Sprzedaż 3 (słownie: trzech) Udziałów nastąpi najpóźniej w dniu 30 grudnia 2013 r. 4) Sprzedaż 2 (słownie: dwóch) Udziałów nastąpi najpóźniej w dniu 30 grudnia 2014 r.

2011-12-23

więcej >>

RB 45/2011 Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. dnia 22.12.2011 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 22.12.2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) podjęło 3 uchwały, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" znajduje się w załączonym wyciągu z Protokołu z Walnego Zgromadzenia stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

2011-12-22

więcej >>

RB 44/2011 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZ

Zarząd Suwary SA ("Spółka"), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 22 grudnia 2011 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZA).

2011-11-25

więcej >>

RB 43/2011 Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd Suwary S.A. ("Spółka") działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259), powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji, że 21.10.2011 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. w dniu 18.08.2011 roku w przedmiocie:

2011-10-26

więcej >>

RB 42/2011 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. ( podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) dokonał zakupu 1 678 szt. akcji Suwary S.A. po średniej cenie 15,68 zł za akcję podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 października 2011 roku.

2011-10-07

więcej >>

RB 41/2011 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Zarządu "SUWARY" S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że Savtec Sp. z o.o. ( podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) w terminie od 18 lipca 2011 roku do 5 października 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarł transakcje kupna akcji "SUWARY" S.A.

2011-10-06

więcej >>

RB 40/2011 Uprawomocnienie się pozwolenia na budowę

Zarząd Suwary S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2011 roku otrzymał informację o uprawomocnieniu się Decyzji nr 663/2011 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę dla spółki zależnej – Suwary Tech Sp. z o.o. Powyższa decyzja dotyczy budowy budynku produkcyjno – magazynowego

2011-09-27

więcej >>

Raport bieżący 39/2011 Podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o

Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach (“Spółka”) informuje, że w dniu 14 września 2011 roku, w związku z zawarciem umowy przedwstępnej z Panem Jerzym Markiem Kamińskim (“Zbywca”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2010 z dnia 20.09.2010, Spółka podpisała umowę sprzedaży (“Umowa”) 11 udziałów (“Udziały”) Kartpol Group Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy. Cena zakupu Udziałów wyniosła 2.500.000 PLN. Przeniesienie własności Udziałów na Suwary S.A. nastąpi w dniu uznania rachunku bankowego Zbywcy, czyli 14 dni po podpisaniu Umowy. Umowa nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości tej umowy lub co najmniej 200.000 euro.

2011-09-15

więcej >>

RB 38/2011 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 13 września 2011 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z BRE Bank Spółka Akcyjna przedłużający na kolejny rok, do 12.09.2012 roku, umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z BRE Bank, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r.

2011-09-14

więcej >>

RB 37/2011 Wybów Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Suwary S.A. informuje, że Rada Nadzorcza uchwałą nr 29/2011 wybrała Pana Pawła Powadę na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Suwary S.A.

2011-08-24

więcej >>

RB 36/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18.08.2011 r.

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 18 sierpnia 2011 roku. Akcjonariusz / Liczba głosów / %udział w liczbie głosów na tym WZ / % udział w ogólnej liczbie głosów...

2011-08-19

więcej >>

RB 35/2011 Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. dnia 18.08.2011 r

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 18.08.2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) podjęło 5 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" znajduje się w załączonym z Protokole z Walnego Zgromadzenia stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. ..

2011-08-19

więcej >>

RB 34/2011 Powołanie Członka Zarządu Spółki

Zarząd Suwary S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, 18 sierpnia 2011 roku powołała Pana Adama Laskowskiego na Członka Zarządu Spółki. Życiorys powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego komunikatu...

2011-08-18

więcej >>

RB 33/2011 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 9 sierpnia 2011 roku Wiceprezes Zarządu Pani Iwona Menes - Malinowska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Pani Iwona Menes – Malinowska nie podała przyczyny rezygnacji...

2011-08-09

więcej >>

RB 32/2011 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Zarząd SUWARY S.A. w Pabianicach ("Spółka") zawiadamia o powzięciu informacji, iż 27 lipca 2011 roku Kartpol Group Sp. z o.o., spółka w 80% zależna od Suwary S.A., podpisała umowę z BGK o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013...

2011-08-02

więcej >>

RB 31/2011 Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu 26.07.2011 r. otrzymał od Wentworth Tech Sp. z o.o., akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. dotyczący punktu 7 porządku obrad NWZ, mającego się odbyć w dniu 18.08.2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki...

2011-07-27

więcej >>

RB 30/2011 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 18 sierpnia 2011 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47...

2011-07-21

więcej >>

RB 29/2011 Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Suwary S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Uchwałą nr 21/2011 podjętą w dniu 11 lipca 2011 roku dokooptowała do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Powadę. Życiorys zawodowy oraz oświadczenie Pana Pawła Powady stanowią załącznik do niniejszego komunikatu...

2011-07-12

więcej >>

RB 28/2011 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Suwary S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2011 roku powziął informację o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 24 czerwca 2011 r. przez Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Dumałę....

2011-06-29

więcej >>

Korekta raportu 27/2011

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 27/2011 w którym Spółka przekazała do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 15 czerwca 2011 roku, w drugiej pozycji tabeli zamiast Wentworth Tech Inc. winna być nazwa Wentworth Tech Sp. z o.o. Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 27/2011 pozostają bez zmian....

2011-06-20

więcej >>

RB 27/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 15 czerwca 2011 roku. Akcjonariusz / Liczba głosów / %udział w liczbie głosów na tym WZ / % udział w ogólnej liczbie głosów...

2011-06-17

więcej >>

RB 26/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2011 roku i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011/2012

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2011 roku uchwałą nr 20/2011 dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. jako podmiotu uprawnionego, do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2011 roku i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011/2012...

2011-06-16

więcej >>

RB 25/2011 Powołanie Członków Zarządu Spółki

W związku z upływem kadencji Zarządu, na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 16/2011 o powołaniu Pana Waltera T Kuskowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Suwary S.A. oraz uchwałę nr 17/2011 o powołaniu Pani Iwony Menes Malinowskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Aktualne życiorysy Członków Zarządu Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu...

2011-06-16

więcej >>

RB 24/2011 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. dnia 15.06.2011 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 15.06.2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) podjęło 19 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień 30 maja 2011 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w ZWZA, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" znajduje się w wyciągu z Protokołu z Walnego Zgromadzenia stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. ..

2011-06-16

więcej >>

RB 23/2011 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym 15 czerwca 2011 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację wysłaną na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba ta dokonała sprzedaży 1959 sztuk Akcji "Suwary" S.A. po średniej cenie 18,49 PLN, podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 09 – 10 czerwca 2011 roku....

2011-06-15

więcej >>

RB 22/2011 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 8 czerwca 2011 roku Spółka podpisała umowę kredytową o kredyt inwestycyjny w PLN z BRE Bank Spółka Akcyjna. Łączna wartość umowy wynosi 12 500 000 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych). Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na sfinansowanie nabycia 88 udziałów w spółce Kartpol Group Sp. z o.o. ...

2011-06-09

więcej >>

RB 21/2011 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”) z siedzibą w Pabianicach informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 6 czerwca 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą numer 716/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Suwary S.A. stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych zostaje 419.550 (czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda...

2011-06-07

więcej >>

RB 20/2011 Warunkowa rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Zarząd Suwary S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, 25 maja 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("KDPW") podjął uchwałę nr 458/11, na mocy której postanowił zarejestrować w KDPW 419 550 (czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, oraz oznaczyć je kodem PLSUWAR00014, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLSUWAR00014...

2011-05-25

więcej >>

RB 19/2011 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 15 czerwca 2011 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Pabianicach, w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47...

2011-05-19

więcej >>

RB 18/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Suwary S.A

Zarząd Suwary S.A. (dalej: "Emitent") informuje o otrzymaniu informacji, że w dniu 28.04.2011 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 839 100,00 złotych wynikającą z emisji 419 550 akcji serii C...

2011-04-29

więcej >>

RB 17/2011 Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii C

Zarząd SUWARY S.A. (Spółka) informuje, że doszła do skutku emisja 419.550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda, przeprowadzona w drodze oferty prywatnej na podstawie: 1/ Uchwały nr 4 i 5 z dnia 15 lutego 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki. 2/ „Uchwały Nr 9 z dnia 24 marca 2011 r. Zarządu spółki pod firmą „SUWARY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 7a Statutu (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz (iii) zmiany statutu Spółki” ...

2011-04-20

więcej >>

RB 16/2011 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie określenia dnia podziału (splitu) akcji Emitenta

Zarząd Spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2011 roku, na podstawie §2 ust. 1 i 4 oraz §85 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) Spółka otrzymała uchwałę nr 320/11 Zarządu KDPW z dnia 18 kwietnia 2011 roku na mocy której, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 10,00 zł (dziesięć złotych) na 2 zł (dwa złote), Zarząd KDPW określił dzień 26 kwietnia 2011 roku...

2011-04-18

więcej >>

RB 15/2011 Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o split akcji Emitenta

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) o dokonanie splitu akcji 1:5 to jest poprzez wymianę każdej akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł na 5 akcji Spółki o wartości nominalnej 2 zł. Dzień splitu został określony we wniosku do KDPW na dzień 26 kwietnia 2011r. Spółka poinformuje o decyzji KDPW w osobnym komunikacie...

2011-04-15

więcej >>

RB 14/2011 Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym 24 marca 2011 roku, Spółka otrzymała Postanowienie z Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24.03.2011 roku ("Postanowienie"), o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. w dniu 15.03.2011 w przedmiocie...

2011-03-24

więcej >>

RB 13/2011 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym 3 marca 2011 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację wysłaną na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba ta dokonała zakupu 1099 sztuk Akcji "Suwary" S.A. po średniej cenie 75,95 PLN, podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 25.02.2011 roku...

2011-03-03

więcej >>

RB 12/2011 Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ( „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym, 2 marca 2011 roku Spółka podpisała z Suwary Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, która jest podmiotem zależnym Suwary S.A., umowę przeniesienia własności nieruchomości o numerach działek 2162/7 o powierzchni 2.058m2 oraz 2161/42 o powierzchni 3,6566 ha położonych w Ksawerowie. Przeniesienie własności powyższych nieruchomości zostało wykonane na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zawartej 15 lutego 2011 pod warunkiem że Gmina Ksawerów oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna...

2011-03-03

więcej >>

RB 11/2011 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym 28 lutego 2011 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację wysłaną na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi...

2011-02-28

więcej >>

RB 10/2011 Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w raporcie kwartalnym za III kwartał 2010 w pozycjach informujących o zobowiązaniach warunkowych zawartych w jednostkowym oraz....

2011-02-24

więcej >>

Korekta raportu 9/2011

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 9/2011 w którym Spółka przekazała do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 15 lutego 2011 roku, w ostatniej pozycji tabeli zamiast Wentworth Tech Inc. winna być nazwa Wentworth Tech Sp. z o.o....

2011-02-21

więcej >>

RB 9/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 15 lutego 2011 roku...

2011-02-18

więcej >>

RB 8/2011 Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. dnia 15.02.2011 r.

arząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 15.02.2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 6 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale...

2011-02-15

więcej >>

RB 07/2011 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym 8 lutego 2011 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację wysłaną na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba ta dokonała sprzedaży 262 sztuk Akcji "Suwary" S.A. po średniej cenie 74,89 PLN, podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 04.02.2011 roku...

2011-02-09

więcej >>

RB 06/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 Nr 184, poz. 1539), przekazanych do publicznej wiadomości przez "SUWARY" S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 grudnia 2010 roku ...

2011.02.04

więcej >>

RB 05/2011 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym 3 lutego 2011 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację wysłaną na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba ta dokonała sprzedaży 375 sztuk Akcji "Suwary" S.A. po średniej cenie...

2011.02.03

więcej >>

RB 4/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011/2012

Zarząd Suwary S.A. działając na podstawie §103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, informuje o terminach publikacji raportów okresowych. Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2010 roku, rok obrotowy Suwary S.A. będzie trwał od 01 października do 30 września. ...

2011.01.28

więcej >>

RB 03/2011 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym 21 stycznia 2011 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację wysłaną na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba ta dokonała sprzedaży...

2011.01.21

więcej >>

RB 02/2011 Podpisanie umowy na zakup linii produkcyjnej

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ( „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym, 20 stycznia 2011 roku Spółka podpisała z Tajwańskim Biurem Technicznym K. Celińska – Mysław Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1/762, NIP 952-19-91-446, KRS nr 0000252595 („Sprzedający”), umowę na dostawę linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30L („linia produkcyjna”). Zakup linii produkcyjnej wsparty jest dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w kwocie nieprzekraczającej: 1 496 198,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) stanowiącej maksymalnie 47,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 48/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku. ...

2011.01.21

więcej >>

RB 01/2011 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 430 i 431 oraz 444-447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 15 lutego 2011 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47 ...

2011.01.19

więcej >>

RB 52/2010 Zawarcie dwóch umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Zarząd SUWARY S.A. w Pabianicach ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym, 28 grudnia 2010 roku, w związku z otrzymaniem od Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. ("BGK") zawiadomienia o przyznaniu Promesy Premii Technologicznej oraz podpisaniu um...

2010-12-29

więcej >>

RB 51/2010 Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej strefy Ekonomicznej

Zarząd SUWARY S.A. w Pabianicach („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, 23 grudnia 2010 roku, otrzymał informację o udzieleniu w dniu 21 grudnia 2010 roku przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną („Strefa”),...

2010-12-23

więcej >>

RB 50/2010 Zawarcie dwóch umów o udzielenie kredytu technologicznego częściowo refinansowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A w ramach wspierania działalności innowacyjnej

Zarząd SUWARY S.A. w Pabianicach („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, 20 grudnia 2010 roku, w związku z otrzymaniem od Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. („BGK”) zawiadomienia o przyznaniu Promesy Premii Technologi...

2010-12-20

więcej >>

RB 49/2010 Rejestracja zmian Statutu Suwary S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż w dniu 6.12.2010 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego , z ...

2010-12-07

więcej >>

RB 48/2010 Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ( „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym, 2 grudnia 2010 roku Spółka podpisała z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w ...

2010-12-03

więcej >>

RB 47/2010 Strategia rozwoju Suwary S.A. do roku 2016

Zarząd Suwary S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała w przedmiocie przyjęcia strategii rozwoju Spółki do roku 2016. Podstawowe założenia przedmiotowej strategii zawarte są w załączniku do raportu.
...

2010-11-29

więcej >>

RB 46/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację wysłaną na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,...

2010-11-28

więcej >>

RB 45/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 18 listopada 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację wysłaną na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,...

2010-11-19

więcej >>

RB 44/2010 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych.

Zarząd Suwary S.A. informuje, że raport kwartalny za III kwartał 2010 roku, który jak podano w raporcie bieżącym nr 68/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r., ma być przekazany 22 października 2010 r. , zostanie opublikowany 4 listopada 2010 r. Jedn...

2010-10-14

więcej >>

RB 43/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w piątek, 8 października 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informacje wysłane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finanso...

2010-10-11

więcej >>

RB 41/2010 Zawarcie znaczącej Umowy.

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, 20 września 2010 roku Spółka podpisała umowę z Panem Szczepanem Kwiatkiem, Panem Jerzym Markiem Kamińskim oraz Kartpol Grou...

2010-09-20

więcej >>

RB 42/2010 Zawarcie dwóch umów sprzedaży udziałów Kartpol Group Sp. zo.o. w Wołominie oraz oświadczenia o objęciu udziałów w Kartpol Group Sp. zo.o. w Wołominie oraz dwóch umów przedwstępnych sprzedaży udziałów Kartpol Group Sp. zo.o. w Wołominie

Zarząd SUWARY S.A. w Pabianicach („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, 20 września 2010 roku, w związku z zawarciem umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 41/2010 z dnia 20 września 2010 Spółka: I. p...

2010-09-20

więcej >>

RB 40/2010 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 13 września 2010 roku Spółka podpisała umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z BRE Bank Spółka Akcyjna. Łączna wartość umowy wynosi pięć milionów złotych. ...

2010-09-14

więcej >>

RB 39/2010 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Suwary S.A. o ponad 2%

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym, 9 września 2010 roku, od Pana Piotra Bodycha, Adwokata, działającego w imieniu spółki Pegasus Investments Limited z siedzibą w F.T. Labuan, Malezja (dalej „Akcjon...

2010-09-09

więcej >>

RB 38/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 9 września 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informacje wysłane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami...

2010-09-08

więcej >>

RB 37/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w piątek , 3 września 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację wysłaną na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansow...

2010-09-06

więcej >>

RB 34/2010 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2010 roku, otrzymał od Wentworth Tech Inc. z siedzibą w Burlington, Ontario, 5330 Mainway Drive, Kanada L7L 5Z, zarejestrowanej w Ministerstwie do Spraw Konsumentów i Handlu w Ontario, Kanada, ...

2010-08-30

więcej >>

RB 35/2010 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2010 roku, otrzymał od Wentworth Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Poniatowej, ul. Przemysłowa 19, 24-320 Poniatowa zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Lu...

2010-08-30

więcej >>

RB 36/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, 30 sierpnia 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację wysłaną na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami ...

2010-08-30

więcej >>

RB 33/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, 25 sierpnia 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowy...

2010-08-26

więcej >>

RB 32/2010 Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej zawartej w Sprawozdaniu Zarządu za I półrocze 2010

Zarząd "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, koryguje oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą liczby głosów Wentworth Tech Inc. na Walnym Zgromadzeniu Suwary S.A. na dzień 24.08.2010r. zawartą w Sprawozdaniu Zarządu Sp&o...

2010-08-25

więcej >>

RB 33/2010K Korekta Informacji przekazywanej na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 33/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, nastąpiła pomyłka polegająca na tym, że Spółka poinformowała o dokonaniu zakupu akcji przez Członka Rady Nadzorczej (Osoba zobowiąza...

2010-08-25

więcej >>

RB 31/2010 Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2010 roku

Zarząd Suwary S.A. informuje, że raport półroczny za I półrocze 2010 roku, który jak podano w raporcie bieżącym nr 68/2009 z dnia 3 grudnia 2009, ma być przekazany 31 sierpnia 2010 roku, zostanie opublikowany 24 sierpni...

2010-08-20

więcej >>

RB 30/2010 Tekst jednolity Statutu Spółki

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu 2 sierpnia 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki, w drodze uchwały podjętej w trybie korespondencyjnym, przyjęła tekst j...

2010-08-02

więcej >>

RB 29/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, 30 lipca 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowy...

2010-07-30

więcej >>

RB 27/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 27 lipca 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba ta...

2010-07-28

więcej >>

RB 28/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 27 lipca 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba ta...

2010-07-28

więcej >>

RB 26/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, 23 lipca 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,...

2010-07-23

więcej >>

RB 25/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, 12 lipca 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,...

2010-07-12

więcej >>

RB 24/2010 ZAWIADOMIENIE O NABYCIU PAKIETU AKCJI

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym 1 lipca 2010 r., stosownie do treści art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowaneg...

2010-07-01

więcej >>

RB 23/2010 ZAWIADOMIENIE O NABYCIU PAKIETU AKCJI

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym 30 czerwca 2010 r., stosownie do treści art. 69 ust. 2 ust.2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowan...

2010-06-30

więcej >>

RB 19/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2010 roku. Akcjonariusz / Liczba g...

2010-06-28

więcej >>

RB 20/2010 ZAWIADAMIENIE O ZMIANIE ZAMIARU W PRZEDMIOCIE NABYWANIA AKCJI

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki Wentworth Tech Inc. z siedzibą w Burlington Ontario, Kanada, 5330 Mainway Driver, L7L 5Zl zarejestrowanej w Ministerstwie do Spraw Konsumentów i Handlu w Ont...

2010-06-28

więcej >>

RB 21/2010 ZAWIADAMIENIE O ZMIANIE ZAMIARU W PRZEDMIOCIE NABYWANIA AKCJI

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki Wentworth Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Poniatowej ul. Przemysłowa 19, Poniatowa zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy –KRS,...

2010-06-28

więcej >>

RB 22/2010 Informacja o zawarciu umowy sprzedaży akcji własnych

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( "Spółka") informuje, iż w dniu 28 czerwca 2010r. zawarł umowę sprzedaży 51 936 akcji.
Na zawarcie umowy sprzedaży 51 936 akcji własnych Spółka uzyskała zgodę ...

2010-06-28

więcej >>

RB 18/2010 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. dnia 24.06.2010 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 24.06.2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło 23 uchwały, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procento...

2010-06-25

więcej >>

RB 18/2010K Korekta Raportu 18/2010

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w treści Protokołu z Walnego Zgromadzenia stanowiącego załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 18/2010 pojawiły się nieistotne błędy nie dotyczące treści uchwał oraz ilości głosów oddanych n...

2010-06-25

więcej >>

RB 16/2010 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „Suwary” S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2010 roku uchwałą nr 13/2010 odwołała Pana Thaddeusa Kuskowskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Rady Nadzorczej Suwary S.A. i jednocześnie wybrała Pana Thad...

2010-06-23

więcej >>

RB 17/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2010 i badania sprawozdania finansowego za 2010 rok

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2010 roku uchwałą nr 15/2010 dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego, do przeglądu sprawozdania finansowe...

2010-06-23

więcej >>

Korekta raportu 14/2010K Uzupełnienie informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 14/2010

Zarząd Suwary S.A. informuje, że do projektów uchwał przedstawionych w raporcie bieżącym nr 14/2010 dotyczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 czerwca 2010 dodaje się projekt uchwały o nastę...

2010-06-15

więcej >>

RB 15/2010 Złożenie wniosku o zamieszczenie nowej uchwały w p. 15 porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 24.06.2010 roku

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, 4 czerwca 2010 roku, otrzymał od akcjonariusza Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, firmy Wentworth Tech Inc., posiadającego łącznie 491.378 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden t...

2010-06-04

więcej >>

RB 14/2010 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 24 czerwca 2010 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Waln...

2010-05-27

więcej >>

RB 13/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, 21 maja 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, ...

2010-05-21

więcej >>

RB 12/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, 13 maja 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, ...

2010-05-13

więcej >>

RB 11/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, 7 kwietnia 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowym...

2010-04-08

więcej >>

RB 10/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, 31 marca 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,...

2010-04-01

więcej >>

Korekta raportu 70/2009K

Zarząd "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, zgodnie z pismem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lutego 2010 roku, koryguje oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą terminu dokonania zakupu akcji Suwary S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Sp...

2010-03-10

więcej >>

RB 8/2010 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 4 marca 2010 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Pan Walter Tymon Kuskowski złożył rezygnację z udziału w Radzie Nadzorczej Spółki.
Na tym samym posiedzeniu...

2010-03-04

więcej >>

RB 9/2010 Zmiany w składzie Zarządu.

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 4 marca 2010 roku Wiceprezes Zarządu pan Wojciech Sobczak złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki dnia 4 marca 2010 roku, uchwałą nr 4/2010 Rada Na...

2010-03-04

więcej >>

RB 7/2010 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku

Zarząd Suwary S.A. informuje, że raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku, który jak podano w raporcie bieżącym nr 68/2009 z dnia 3 grudnia 2009, miał być przekazany 12 lutego 2010 r., zostanie opublikowany 26 lutego 2010 r.

2010-02-08

więcej >>

RB 5/2010 Zawiadomienie o zbyciu akcji SUWARY S.A

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Witolda Kowalczuka zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2, art. 69 ust. 4 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów ...

2010-01-29

więcej >>

RB 6/2010 Przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na WZ Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Piotra Bodycha, Adwokata, działającego w imieniu spółki Pegasus Investments Limited z siedzibą w F.T. Labuan, Malezja, zawiadomienia przesłanego na podstawie art...

2010-01-29

więcej >>

RB 4/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, 28 stycznia 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowy...

2010-01-28

więcej >>

RB 3/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pu...

2010-01-20

więcej >>

RB 2/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, 19 stycznia 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finans...

2010-01-19

więcej >>

RB 1/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, 14 stycznia 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finans...

2010-01-14

więcej >>

RB 70/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia 2009 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finanso...

2009-12-15

więcej >>

RB 69/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, 8 grudnia 2009 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi...

2009-12-09

więcej >>

RB 68/2009 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

Zarząd "SUWARY" S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2010: - 12 lutego 2010 roku - raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku, - 23 kwiecień 2010 roku - raport kwartalny za I kwartał 2...

2009-12-03

więcej >>

RB 67/2009 Informacja poufna, zakup nieruchomości przez Spółkę

Zarząd SUWARY S.A. działając na podstawie Art. 56 ust.1 p. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu 27 listopada 2009 rok...

2009-11-27

więcej >>

RB 66/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, 9 listopada 2009 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowy...

2009-11-09

więcej >>

RB 65/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, 4 listopada 2009 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowym...

2009-11-04

więcej >>

RB 64/2009 Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Suwary S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Członka Zarządu Pana Waltera Kuskowskiego oświadczenie o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 23 października 2009 r.

2009-10-29

więcej >>

Raport bieżący 61/2009 Treści uchwał podjętych na NWZA z dnia 26 października 2009 roku

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 26 października 2009 roku.

2009-10-28

więcej >>

RB 62/2009 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej "SUWARY" S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26 października 2009 roku, zgodnie z §17 p.1 Statutu Suwary S.A. powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Panu Walterowi Kuskowskiemu oraz funkcję Wiceprzewodniczącego R...

2009-10-28

więcej >>

RB 63/2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 26 października 2009 roku. Akcjonariusz /...

2009-10-28

więcej >>

RB 60/2009 Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Suwary S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Członka Zarządu Pana Waltera Kuskowskiego oświadczenie o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 23 października 2009 r.

2009-10-23

więcej >>

RB 59/2009 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2009 roku

Zarząd Suwary S.A. informuje, że raport kwartalny za III kwartał 2009 roku, który jak podano w raporcie bieżącym nr 10/2009 z dnia 17 marca 2009, miał być przekazany 16 listopada 2009 r., zostanie opublikowany 27 października 2009 r...

2009-10-21

więcej >>

RB 58/2009 Powołanie Członka Zarządu „Suwary” S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 12 października 2009 roku powołała z dniem 12 października 2009 roku na stanowisko Członka Zarządu „Suwary” S.A. Pana Waltera Kusk...

2009-10-13

więcej >>

RB 56/2009 Uzasadnienie projektów uchwał NWZA Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie projektu uchwały nr 12 przygotowanego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 26 października 2009 roku. Uchwała nr 12 - PROJEKT Nadzwyczajne Walne Zgro...

2009-10-08

więcej >>

RB 57/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr...

2009-10-08

więcej >>

RB 55/2009 Zbycie akcji SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od pani Grażyny Wandy Karkosik zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

2009-10-02

więcej >>

RB 54/2009 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 400 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 26 października 2009...

2009-09-29

więcej >>

RB 51/2009 Zawiadomienie o zbyciu znaczącego pakietu akcji

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od Spółki Amhil Europa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, ul. Okrężna 3, Krokowa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodar...

2009-09-28

więcej >>

RB 52/2009 Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od Wentworth Tech Inc. z siedzibą w Burlington Ontario, Kanada, 5330 Mainway Drive, L7L 5Z1, zarejestrowanej w Ministerstwie do Spraw Konsumentów i Handlu w Ontario,...

2009-09-28

więcej >>

RB 53/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr...

2009-09-28

więcej >>

RB 50/2009 Zawiadomienie o zbyciu znaczącego pakietu akcji SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS S.A. zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpro...

2009-09-24

więcej >>

RB 49/2009 Nabycie znaczącego pakietu akcji Spółki.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od Spółki Amhil Europa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, ul. Okrężna 3, Krokowa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodar...

2009-09-23

więcej >>

RB 48/2009 Nabycie i zbycie akcji SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od pani Grażyny Wandy Karkosik zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

2009-09-18

więcej >>

RB 47/2009 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszenia wezwania

Działając w trybie artykułu 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U Nr 184 poz. 1539 z p&oacu...

2009-09-01

więcej >>

RB 46/2009 Znacząca umowa

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu wczorajszym zostały dostarczone do Spółki podpisane przez Lotos Oil egzemplarze dwóch umów na dostawę opakowań przez Suwary S.A. Umowy obowiązują od 1 lipca 2009 roku. Zgodnie z szacunkowo podanymi ...

2009-08-25

więcej >>

RB 40/2009 Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki „Suwary” S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od pana Wiesława Jakubowskiego zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu...

2009-08-13

więcej >>

RB 41/2009 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji „Suwary” S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od Spółki Amhil Europa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, ul. Okrężna 3, Krokowa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodar...

2009-08-13

więcej >>

RB 42/2009 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji „Suwary” S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu 12 sierpnia 2009 roku od Spółki Wentworth Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Poniatowej, ul przemysłowa 19, Poniatowa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Lulinie, XI Wydział Gospodarczy ...

2009-08-13

więcej >>

RB 43/2009 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji „Suwary” S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu 12 sierpnia 2009 roku od Amhil Europa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, ul. Okrężna 3, Krokowa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydzia...

2009-08-13

więcej >>

RB 44/2009 Rozwiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie Art. 69 w związku z art. 87 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorga...

2009-08-13

więcej >>

RB 45/2009 2009 Zawiadomienie o zbyciu akcji „Suwary” S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od Unibax Sp. z o.o. zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowane...

2009-08-13

więcej >>

RB 37/2009 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZES S.A. zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorga...

2009-07-15

więcej >>

RB 38/2009 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SUWARY S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2009 roku, zgodnie z §17 p.1 Statutu Suwary S.A. powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Panu Damianowi Pakulskiemu oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Panu ...

2009-07-15

więcej >>

RB 39/2009 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od spółki UNIBAX Sp. z o.o. zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu o...

2009-07-15

więcej >>

RB 35/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr...

2009-07-14

więcej >>

RB 36/2009 Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki "Suwary" S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego sys...

2009-07-14

więcej >>

RB 34/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr...

2009-07-13

więcej >>

RB 32/2009K Uzupełnienie informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 32/2009

Zarząd Suwary S.A. informuje, że na ZWZA 24 czerwca 2009 podczas rozpatrywania punktu 11 porządku obrad,zgłoszona została grupa, w skład której weszli Akcjonariusze mający łącznie 138.059, którzy zaproponowali jako kandydata na Członka Ra...

2009-06-26

więcej >>

RB 33/2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2009 roku. Akcjonariusz / Liczba g...

2009-06-26

więcej >>

Raport bieżący 32/2009 Treści uchwał podjętych na ZWZA

Raport bieżący 32/2009 Treści uchwał podjętych na ZWZA
Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabian...

2009-06-25

więcej >>

Raport bieżący 31/2009 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Suwary S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Treli oświadczenie o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 19 czerwca 2009 r.

2009-06-19

więcej >>

RB 29/2009 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Suwary S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2009 roku wraz z uzasadnieniem

Zarząd Suwary S.A. zgodnie z § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za r&oac...

2009-06-10

więcej >>

RB 30/2009 Sprawozdania Rady Nadzorczej Suwary S.A. za 2008 rok

Zgodnie z zasadą III pkt. 1 pp. 1 i 2 zawartymi w dokumencie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Zarząd Suwary S.A. prezentuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Suwary S.A. za okres od 1 styczn...

2009-06-10

więcej >>

RB 28/2009 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 4 czerwca 2009 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybraną firmą jest Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pl. W...

2009-06-04

więcej >>

RB 27/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) zawiadomienie wynikające z obowiązku wynikającego z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia ...

2009-06-03

więcej >>

RB 26/2009 Nabycie akcji Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od pani Grażyny Wandy Karkosik zawiadomienia, napisanego zgodnie z artykułem 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen...

2009-06-02

więcej >>

RB 25/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr...

2009-05-27

więcej >>

RB 21/2009 Aktualny porządek obrad ZWZA zwołanego na 24 czerwca 2009 po zmianach w trybie art. 400 §1

W związku ze złożeniem wniosku w trybie art. 385 §3 KSH Zarząd Suwary S.A. dokonał zmiany porządku obrad ZWZA Suwary S.A. poprzez dodanie punktu o treści "Wybór członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami na podstawie ...

2009-05-25

więcej >>

RB 22/2009 Nabycie akcji Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od pani Grażyny Wandy Karkosik zawiadomienia, napisanego zgodnie z artykułem 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen...

2009-05-25

więcej >>

RB 23/2009 Nabycie akcji Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus S.A. zawiadomienia, zgodnego z artykułem 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finans...

2009-05-25

więcej >>

RB 24/2009 Nabycie akcji Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od pana Wiesława Jakubowskiego zawiadomienia, zgodnego z artykułem 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finan...

2009-05-25

więcej >>

RB 20/2009 Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego od pana Dariusza Orłowskiego zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust. 4 w związku z art.69 ust1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej z 29 lipca 2005, iż w wyniku dokonanych w dniu 19 m...

2009-05-20

więcej >>

RB 19/2009 Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Suwary” S.A.

Zarząd „SUWARY” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „SUWARY” S.A., któ...

2009-05-15

więcej >>

RB 18/2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 6 maja 2009 roku. Akcjonariusz / Liczba ...

2009-05-12

więcej >>

RB 17/2009 Treści uchwał podjętych na NWZA

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 6 maja 2008 roku.
UCHWAŁA nr 1------------------...

2009-05-07

więcej >>

RB 17/2009/K Korekta raportu bieżącego 17/2009

Zarząd "Suwary" S.A. koryguje omyłkę pisarską dotyczącą terminu odbytego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w treści raportu bieżącego 17/2009. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. z siedzibą w...

2009-05-07

więcej >>

RB 15/2009 Uzasadnienia projektów uchwał NWZA

Zarząd Suwary S.A. podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie projektów uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 6 maja 2009 roku:

 

UCHWAŁA NR 1 –...

2009-04-30

więcej >>

RB 16/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pu...

2009-04-30

więcej >>

RB 14/2009 Projekty uchwał NWZ SUWARY S.A.

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunk&oac...

2009-04-28

więcej >>

RB 13/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (...

2009-04-16

więcej >>

RB 12/2009 NFI Krezus zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus S.A. zawiadomienia, iż w dniu 9 kwietnia 2009 roku w wyniku transakcji na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Wars...

2009-04-14

więcej >>

RB 11/2009/K Korekta raportu 11/2009

Zarząd "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, koryguje oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą terminu rejestracji obecności w treści raportu bieżącego nr 11/2009 informującego o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SUWARY" S.A., ...

2009-04-01

więcej >>

RB 11/2009 Data i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A.

Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i art. 398 KSH w związku z art. 393 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A., które odbędzie się w dniu 6 maja 2...

2009-03-31

więcej >>

RB 10/2009 Nowe terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

W związku z wejściem w życie w dniu 15 marca 2009 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w...

2009-03-17

więcej >>

RB 09/2009 Znacząca umowa

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2009 roku Spółka podpisała umowę z Kemetyl Group AS, przedmiotem której jest wyprodukowanie i dostarczenie opakowań.
Na podstawie dotychczasowej współpracy szacu...

2009-02-19

więcej >>

RB 08/2009 Terminy przekazywania raportów okresowych –sprostowanie do raportu 7/2009

Informujemy, że w raporcie 7/2009 zostały zamienione daty przekazania raportu rocznego za 2008 rok oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2009. Poniżej zamieszczamy prawidłowe daty przekazania raportów okresowych w 2009 roku: - 12 lutego 2009...

2009-02-04

więcej >>

RB 06/2009 Nabycie akcji "SUWARY" SA

Zarząd "SUWARY" SA informuje na podstawie otrzymanego w dniu wczorajszym zawiadomienia, iż Pan Dariusz Orłowski w wyniku dokonanej transakcji pakietowej w dniu 27.01.2009 na akcjach "SUWARY" SA zwiększył swój udział w ogólnej liczbie głosów...

2009-01-29

więcej >>

RB 07/2009 Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd "SUWARY" S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2009:

- 12 lutego 2009 roku - raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku,

- 5 maja 2009 roku - raport ro...

2009-01-29

więcej >>

RB 04/2009 NFI Krezus S.A. zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus S.A. zawiadomienia, iż w dniu 7 stycznia 2009 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie NFI Krezus S.A. zby...

2009-01-13

więcej >>

RB 05/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), ż...

2009-01-13

więcej >>

RB 01/2009 Informacja dotycząca stosowania Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

W związku z raportem bieżącym nr 2/2008 z 11 stycznia 2008 roku Zarząd SUWARY S.A. działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż zasada II pkt 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowany...

2009-01-05

więcej >>

RB 02/2009 NFI Krezus S.A. zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus S.A. zawiadomienia, iż w dniu 29 grudnia 2008 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (30.12.2008 r. nast...

2009-01-05

więcej >>

RB 03/2009 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), ż...

2009-01-05

więcej >>

RB 58/2008 Znacząca umowa

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2008 roku Spółka podpisała umowę z Orlen Oil sp. z o.o., przedmiotem której jest wyprodukowanie i dostarczenie Orlen Oil sp. z o.o. opakowań w ilościach i terminach wynikając...

2008-12-16

więcej >>

RB 56/2008 Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.11.2008 r. o wpisaniu w Krajowym Re...

2008-12-04

więcej >>

RB 57/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), ż...

2008-12-04

więcej >>

RB 55/2008 NFI Krezus S.A. nabył znaczący pakiet akcji SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż Spółka otrzymała zawiadomienie od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus S.A., że w dniu 28 listopada 2008 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie NFI Krezus S.A. n...

2008-12-01

więcej >>

RB 54/2008 Przyznanie łącznej kwoty odszkodowania w wysokości 346 tys. EUR

Nawiązując do treści punktu 9 Informacji dodatkowej - raportu kwartalnego Q-3/2008 z dnia 04.11.2008 r. jak również treści raportów bieżących nr 36/2008 z dnia 16.07.2008 r., 38/2008 z dnia 24.07.2008 r. i 41/2008 z dnia 26.08.2008 r., a dot...

2008-11-06

więcej >>

RB 53/2008 NFI Midas S.A. zbył znaczący pakiet akcji "SUWARY" S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A., że w dniu 30 października 2008 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w War...

2008-11-03

więcej >>

RB 52/2008 NFI Midas S.A. zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w "SUWARY" S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A., że w dniu 27 października 2008 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w War...

2008-10-31

więcej >>

RB 51/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538),...

2008-10-21

więcej >>

RB 50/2008 Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd „SUWARY" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 października 2008 roku powierzyła Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Sobczakowi pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

2008-10-10

więcej >>

RB 49/2008 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu 6 października 2008 roku od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, zawiadomienie następującej treści: "Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofer...

2008-10-06

więcej >>

RB 48/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U....

2008-09-26

więcej >>

RB 46/2008 Zbycie akcji "SUWARY" S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. ( podmiot stowarzyszony z Emitentem), że w dniu 16 września 2008 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Pa...

2008-09-22

więcej >>

RB 47/2008 Zbycie akcji "SUWARY' S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A.( podmiot stowarzyszony z Emitentem), że w dniu 17 września 2008 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Pap...

2008-09-22

więcej >>

RB 45/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej "SUWARY" S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U....

2008-09-19

więcej >>

RB 41/2008 Ugoda pomiędzy "SUWARY" SA a KEMETYL NEDERLAND BV

W związku z informacją Zarządu zawartą w raporcie rocznym w części Dodatkowe informacje i objaśnienia ustęp V punkt 5, dotyczącej reklamacji spółki KEMETYL NEDERLAND BV oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 36/2008 z dnia 16.07.20...

2008-08-26

więcej >>

RB 42/2008 Powiadomienie od obecnego audytora spółki o zmianie nazwy spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 26/2008 z dnia 11 czerwca 2008 Zarząd "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach informuje, że w dniu 25 sierpnia 2008 otrzymał powiadomienie od obecnego audytora spółki, firmy HLB Frąckow...

2008-08-26

więcej >>

RB 43/2008 Zbycie akcji

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia, iż spółka UNIBAX dnia 25 sierpnia 2008 roku dokonała sprzedaży 70.000 sztuk akcji "SUWARY" S.A., co spowodowało przekroczenie p...

2008-08-26

więcej >>

RB 44/2008 Nabycie akcji "SUWARY" S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia, iż Pan Roman Krzysztof Karkosik w wyniku dokonanej transakcji w dniu 25 sierpnia 2008 roku nabył 70.000 sztuk akcji spółki "SUWARY" S.A. Dnia 24 sierpni...

2008-08-26

więcej >>

RB 40/2008 Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 7 sierpnia 2008 roku tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany dokonane przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2008 ...

2008-08-07

więcej >>

RB 39/2008 Uchwała KDPW dotycząca asymilacji akcji.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 448/08 z dnia 29 lipca 2008 roku postanowił dokonać w dniu 1 sierpnia 2008 roku asymilacji 12.453 akcji spółki "SUWARY" S.A. w ...

2008-07-30

więcej >>

RB 37/2008 Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 586/2008 z dnia 24 lipca 2008 roku dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym oraz postanowił wprowadzić z dniem 1 sierpnia 2008 ...

2008-07-24

więcej >>

RB 38/2008 Utworzenie rezerwy

W nawiązaniu do raportu nr 36/2008 z dnia 16 lipca 2008 roku, Zarząd "SUWARY" SA informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie utworzenia rezerwy na roszczenie Spółki Kemetyl Nederland BV w wysokości 483.943,0...

2008-07-24

więcej >>

RB 36/2008 Informacja o przyznaniu kwoty odszkodowania.

W związku z informacją Zarządu zawartą w raporcie rocznym w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" ust. V punkt 5, dotyczącą reklamacji Spółki Kemetyl Nederland BV, Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że otrzymał od STU ERGO Hestia S.A...

2008-07-16

więcej >>

RB 34/2008 Zbycie akcji "SUWARY" S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia, iż NFI Midas SA w dniu 30 czerwca 2008 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zbył 70.000 sztuk akcji "SUWARY" S.A. d...

2008-07-03

więcej >>

RB 35/2008 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej "SUWARY" S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2008 roku powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Panu Sławomirowi Kamińskiemu oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Panu Damianowi Pakulskiemu. Pan Sławomir...

2008-07-03

więcej >>

RB 33/2008 Nabycie akcji "SUWARY" S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia, iż Spółka UNIBAX w transakcji pakietowej dnia 30 czerwca 2008 roku nabyła 70.000 sztuk akcji "SUWARY" S.A., co spowodowało bezpośrednie przekroczenie pro...

2008-07-01

więcej >>

RB 32/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2008 roku. Akcjonariusz / Liczba głosów / %u...

2008-06-27

więcej >>

RB 31/2008 Uchwały ZWZ w tym powołanie osób nadzorujących

Zarząd "SUWARY" SA przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SUWARY" SA z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 25 czerwca 2008 roku. UCHWAŁA nr1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Walne...

2008-06-25

więcej >>

RB 30/2008 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Zarząd "SUWARY" S.A., zgodnie z zasadą III pkt 1. 2) zawartą w dokumencie "Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW", przekazuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała w sprawie przyj...

2008-06-12

więcej >>

RB 25/2008 Projekty uchwał ZWZ

Zarząd "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.06.2008 r. Załącznik: ...

2008-06-11

więcej >>

RB 26/2008 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11 czerwca 2008 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybraną firmą jest HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ...

2008-06-11

więcej >>

RB 27/2008 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd "SUWARY" S.A., zgodnie z zasadą nr 18 zawartą w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych", przekazuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółk...

2008-06-11

więcej >>

RB 28/2008 Odwołanie Prezesa Zarządu i powołanie Członka Zarządu

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2008 roku odwołała z dniem 1 lipca 2008 roku Wojciecha Sobczaka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i powierzyła mu funkcję członk...

2008-06-11

więcej >>

RB 29/2008 Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2008 roku powołała z dniem 1 lipca 2008 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Panią Iwonę Menes - Malinowską . Pani Iwona Menes-Malinowska poza dział...

2008-06-11

więcej >>

RB 24/2008 Data i porządek obrad NWZ oraz proponowane zmiany Statutu Spółki

Zarząd "Suwary" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 2, 3 i 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwy...

2008-05-26

więcej >>

RB 23/2008 Uzupełnienie pozostałych informacji zawartych w raporcie kwartalnym SA-Q 1/2008.

Zarząd Spółki SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie treści „Pozostałych informacji” zawartych w raporcie okresowym SA-Q 1/2008: punkt 5 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów...

2008-05-06

więcej >>

RB 22/2008 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że raport roczny SA-R 2007, który jak podano w raporcie bieżącym nr 3/2008 miał być przekazany 5 maja 2008 r., zostanie opublikowany 21 maja 2008 r.

2008-04-25

więcej >>

RB 21/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej "SUWARY" S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. ...

2008-04-21

więcej >>

RB 20/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od powołanej w dniu 16.04.2008 r. osoby zarządzającej (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finan...

2008-04-18

więcej >>

RB 19/2008 Powołanie Zarządu SUWARY S.A.

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2008 roku powołała z dniem 19 kwietnia 2008 roku Zarząd „SUWARY” S.A. w osobie Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Sobczaka.

2008-04-16

więcej >>

RB 18/2008 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej "SUWARY" S.A. (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. ...

2008-04-14

więcej >>

RB 17/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 04 kwietnia 2008 roku. Akcjonariusz; Liczba głosów; %udział w li...

2008-04-09

więcej >>

RB 15/2008 Uchwały NWZ "SUWARY" S.A.

Zarząd „SUWARY” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 04 kwietnia 2008 roku. UCHWAŁA w sprawie wyboru Przewodni...

2008-04-04

więcej >>

RB 16/2008 Rezygnacja osób zarządzających.

Zarząd „SUWARY” S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że Pa...

2008-04-04

więcej >>

RB 13/2008 Zawiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

Zarząd "SUWARY" S.A. zawiadamia, że otrzymał informację od Pana Witolda Kowalczuka, Przedstawiciela Porozumienia Akcjonariuszy "SUWARY" S.A. z dnia 26 marca 2008 r., o następującej treści: "Zawiadomienie w trybie art. 69 w związku z art. 8...

2008-03-27

więcej >>

RB 14/2008 Stanowisko Zarządu "SUWARY" SA odnośnie połączenia Spółki ze Spółką Boryszew ERG SA wraz z uzasadnieniem.

Działając na podstawie § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744) Zarząd "SUWARY" S.A. ...

2008-03-27

więcej >>

RB 12/2008 Projekty uchwał NWZ „SUWARY

Zarząd „SUWARY” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbędzie się 04 kwietnia 2008 roku. UCHWAŁA nr 1 /PR...

2008-03-20

więcej >>

RB 11/2008 Konwersja 12.453 akcji imiennych Spółki.

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 marca 2008 roku podjął uchwałę nr 154/08, zgodnie z którą postanawia wyznaczyć na dzień 21 marca 2008 roku dodatkowy termin ob...

2008-03-19

więcej >>

RB 09/2008 Nabycie akcji "SUWARY" SA

Zarząd "SUWARY" SA informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia, iż Pan Dariusz Orłowski w wyniku dokonanych transakcji w dniach 29.02.2008 r. - 04.03.2008 r. na akcjach "SUWARY" SA zwiększył swój udział w ogólnej liczb...

2008-03-07

więcej >>

RB 10/2008 Zmiana praw z akcji imiennych.

Zarząd "SUWARY" S.A. na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia o nabyciu przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS S.A. 12.453 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Spółki (na jedną akcję przypadały 3 głosy) informuje,...

2008-03-07

więcej >>

RB 08/2008 Drugie zawiadomienie w sprawie połączenia spółek „SUWARY” S.A. z Boryszew ERG S.A.

Zarząd „SUWARY” S.A. przekazuje (w załączeniu) treść drugiego zawiadomienia w sprawie połączenia spółek „SUWARY” S.A. z/s w Pabianicach z Boryszew ERG S.A. z/s w Sochaczewie, które ukazało się w Monitorze Sądowym ...

2008-03-03

więcej >>

RB 07/2008 Informacja o zasadzie ładu korporacyjnego, przyjętej do stosowania przez Spółkę.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż zgodnie z deklaracją zawartą w Oświadczeniu "SUWARY" S.A. w sprawie zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały przyjęte lub przyjęte do stosowania w ograniczonym zakresie, opublikowanym w raporcie nr 2/2...

2008-02-29

więcej >>

RB 06/2008 Wykaz informacji przekazanych przez „SUWARY” S.A. do publicznej wiadomości w 2007 roku.

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ...

2008-02-21

więcej >>

RB 05/2008 Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek „SUWARY” S.A. i Boryszew ERG S.A.

Zarząd „SUWARY” S.A., stosownie do uregulowania § 19 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych...

2008-02-18

więcej >>

RB 04/2008 Data i porządek obrad NWZ „SUWARY” S.A. oraz pierwsze zawiadomienie w sprawie połączenia spółek „SUWARY” S.A. z Boryszew ERG S.A.

Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 506 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A., które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2008 roku w P...

2008-02-15

więcej >>

RB 03/2008 Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd "SUWARY" S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2008: - 11 lutego 2008 roku - raport kwartalny za IV kwartał 2007 roku, - 5 maja 2008 roku - raport roczny za 2007 rok, - 5 maja...

2008-01-24

więcej >>

RB 02/2008 Oświadczenie w sparwie przestrzegania Zasad Ładu korporacyjnego

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, Zarząd "SUWARY" S.A. niniejszym oświadcza, iż doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, będącym załącznikie...

2008-01-11

więcej >>

RB 01/2008 Nabycie akcji "SUWARY" S.A.

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia, iż Pan Dariusz Orłowski w wyniku dokonanych transakcji w dniach 21-27 grudnia 2007 r. na akcjach "SUWARY" S.A., zwiększył swój udział w ogólnej liczbie ...

2008-01-04

więcej >>

RB 52/2007 Zbycie i nabycie akcji SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia, iż Pan Witold Kowalczuk w dniu 19 grudnia 2007 r. zawarł transakcję sprzedaży akcji SUWARY S.A., po rozliczeniu której jego udział w ogólnej liczbie głos...

2007-12-27

więcej >>

RB 53/2007 Zbycie znaczącego pakietu akcji SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia, iż Pan Dariusz Orłowski w wyniku dokonanych transakcji w dniach 18 - 21 grudnia 2007 r. na akcjach SUWARY S.A., zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie g...

2007-12-27

więcej >>

RB 51/2007 Plan połączenia spółek SUWARY S.A. i Boryszew ERG S.A. oraz sprawozdanie Zarządu

Zarząd „SUWARY” S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 12/2007 z dnia 26.01.2007 r. mówiącego o podpisaniu listu intencyjnego z Boryszew S.A. informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 11.12.2007 r. jed...

2007-12-12

więcej >>

RB 50/2007 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 15 listopada 2007 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba...

2007-11-15

więcej >>

RB 49/2007 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 9 listopada 2007 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba ...

2007-11-09

więcej >>

RB 47/2007 Zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. na podstawie otrzymanych w dniu 26 września 2007 roku zawiadomień informuje, iż Pan Roman Krzysztof Karkosik i Taleja sp. z o.o. /podmiot zależny od Pana Romana Karkosika/ w związku z nabyciem przez spółkę zależną Narodo...

2007-09-27

więcej >>

RB 48/2007 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 27 września 2007 roku Spółka otrzymała od Sekretarza Rady Nadzorczej SUWARY S.A. Pani Agnieszki Urbaniak (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obr...

2007-09-27

więcej >>

RB 46/2007 NFI KREZUS S.A. przekroczył próg 10% ogólnej liczby głosów w SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu 26 września 2007 roku zawiadomienia, iż Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus S.A. nabył w dniu 24 września 2007 roku w wyniku transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowyc...

2007-09-26

więcej >>

RB 45/2007 NFI MIDAS S.A. zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu 21 września 2007 roku zawiadomienia, iż Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS S.A. zbył w dniu 18 września 2007 roku w wyniku transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych ...

2007-09-21

więcej >>

RB 44/2007 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2007 roku Spółka otrzymała od Sekretarza Rady Nadzorczej SUWARY S.A. Pani Agnieszki Urbaniak (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obro...

2007-08-28

więcej >>

RB 43/2007 Uchwała KDPW dotycząca asymilacji akcji

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął w dniu 24 sierpnia 2007 r. uchwałę Nr 616/07, zgodnie z którą postanawia dokonać w dniu 29 sierpnia 2007 r. asymilacji 14.852 akcji SU...

2007-08-27

więcej >>

RB 42/2007 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2007 roku Spółka otrzymała od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SUWARY S.A. Pana Sławomira Kamińskiego (Osoba obowiązana) informację, na podstawie art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca ...

2007-08-24

więcej >>

RB 41/2007 Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 622/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym oraz postanowił wprowadzić z dniem 29 sierpnia 200...

2007-08-21

więcej >>

RB 39/2007 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2007 roku powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Panu Jerzemu Leszczyńskiemu. Pan Jerzy Leszczyński został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki...

2007-08-07

więcej >>

RB 40/2007 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd SUWARY S.A informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 sierpnia 2007 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybraną firmą jest HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pl....

2007-08-07

więcej >>

RB 38/2007 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia, iż Pan Dariusz Orłowski w wyniku rozliczenia w dniu 28 czerwca 2007 roku transakcji nabycia w ramach transakcji sesyjnych 1.600 akcji SUWARY S.A. zwiększył d...

2007-07-02

więcej >>

RB 36/2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2007 roku. ...

2007-06-29

więcej >>

RB 37/2007 NFI MIDAS S.A. zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu 29 czerwca 2007 roku zawiadomienia, iż Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS S.A. nabył w dniu 26 czerwca 2007 roku w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym 17.689 akcji na okaziciela ...

2007-06-29

więcej >>

RB 35/2007 Uchwały WZ w tym powołanie osoby nadzorującej

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 27 czerwca 2007 r. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne ...

2007-06-27

więcej >>

RB 34/2007 Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.06.2007 r. o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejes...

2007-06-25

więcej >>

RB 33/2007 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2007 roku Spółka otrzymała od Osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej SUWARY S.A. funkcję kierowniczą (Osoba zobowiązana) na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 ...

2007-06-20

więcej >>

RB 32/2007 Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbędzie się 27 czerwca 2007r. UCHWAŁA nr 1 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Z...

2007-06-14

więcej >>

RB 31/2007 Data i porządek obrad WZ SUWARY S.A.

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 1, 2, 3 i 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A., które odb...

2007-05-31

więcej >>

RB 29/2007 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd SUWARY S.A., zgodnie z zasadą nr 18 zawartą w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych", przekazuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki ...

2007-05-25

więcej >>

RB 30/2007 Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 24 maja 2007 roku tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 kwi...

2007-05-25

więcej >>

RB 28/2007 Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów.

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu 18 maja 2007 roku zawiadomienie, iż Pan Dariusz Orłowski w wyniku nabycia akcji SUWARY S.A. zwiększył ilość posiadanych akcji powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów...

2007-05-18

więcej >>

RB 27/2007 Oświadczenie w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości aktualne oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.

2007-05-14

więcej >>

RB 26/2007 Wykaz informacji przekazanych w 2006 roku do publicznej wiadomości

Zarząd Spółki SUWARY S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006. Raporty bieżące: Nr 1/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych....

2007-05-10

więcej >>

RB 25/2007 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2007 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki w nowym składzie wybranym przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 kwietnia 2007 r. Rada Nadzorcza powierzyła: Panu Jerzemu Leszc...

2007-04-24

więcej >>

RB 24/2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 11 kwietnia 2007 roku. Liczba głosów; % udział w liczbie głosó...

2007-04-16

więcej >>

RB 22/2007 Uchwały NWZ SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 11 kwietnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego ...

2007-04-11

więcej >>

RB 23/2007 Zmiany we władzach SUWARY S.A.

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 kwietnia 2007 roku dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: - zatwierdziło dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowania P...

2007-04-11

więcej >>

RB 19/2007 NFI MIDAS S.A. zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu 3 kwietnia 2007 roku zawiadomienia, iż Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS S.A. zbył w dniu 30 marca 2007 roku w wyniku transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w...

2007-04-03

więcej >>

RB 20/2007 DRUGI NFI S.A. nabył znaczący pakiet akcji SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu 3 kwietnia 2007 roku zawiadomienia, iż Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. nabył w dniu 30 marca 2007 roku w wyniku transakcji pakietowej 80.000 akcji SUWARY S.A. Przed wyżej w...

2007-04-03

więcej >>

RB 21/2007 Pośrednie nabycie znaczącego pakietu akcji SUWARY S.A.

SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu 3 kwietnia 2007 roku od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, zawiadomienie o nabyciu przez spółkę zależną znaczącego pakietu akcji SUWARY S.A., następującej treści: „Zg...

2007-04-03

więcej >>

RB 18/2007 Projekty uchwał NWZ SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbędzie się 11 kwietnia 2007r.
UCHWAŁA nr 1 /PROJEKT/ w sprawie wyb...

2007-04-02

więcej >>

RB 16/2007 Data i porządek obrad NWZ oraz proponowane zmiany Statutu Spółki

Zarząd SUWARY Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 1, 2, 3 i 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne...

2007-03-14

więcej >>

RB 17/2007 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

SUWARY S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 marca 2007 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego obowiązki Członka Zarządu (Osoba zobowiązana) w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomien...

2007-03-14

więcej >>

RB 15/2007 Konwersja 14.852 akcji imiennych Spółki

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 lutego 2007 roku podjął Uchwałę nr 173/07, zgodnie z którą postanawia oznaczyć kodem PLSUWAR00055 14.852 akcje zwykłe na okaziciela SUWARY S...

2007-03-01

więcej >>

RB 14/2007 Uzupełnienie informacji dodatkowej zawartej w raporcie kwartalnym SA-Q 4/2006

Zarząd Spółki SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie treści „Informacji dodatkowej” zawartej w raporcie okresowym SA-Q 4/2006:
punkt 4 - Informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tyt...

2007-02-27

więcej >>

RB 13/2007 Uruchomienie maszyny pozyskiwanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 15 lutego 2007 roku została uruchomiona w obiekcie produkcyjnym Spółki wytłaczarko-dmucharka z rozdmuchem Uniloy UMC do produkcji opakowań o objętości do 30 litrów. Powyższa wytłaczarko-dmucharka z...

2007-02-16

więcej >>

RB 12/2007 Podpisanie listu intencyjnego z Boryszew S.A.

Zarząd Suwary S.A. informuje, że Suwary Spółka Akcyjna podpisała w dniu 26 stycznia 2007 r. list intencyjny ze spółką Boryszew S.A. (Boryszew S.A. i Suwary S.A. dalej nazywane są jako „Strony”).
Zgodnie z treścią listu,...

2007-01-26

więcej >>

RB 11/2007 Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd SUWARY S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2007:
- 14 lutego 2007 roku - raport kwartalny za IV kwartał 2006 roku,
- 4 maja 2007 roku - raport kwartalny za I kwartał...

2007-01-16

więcej >>

RB 10/2007 Informacja o zmianie zamiarów co do dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów przez NFI MIDAS S.A.

Spółka SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu 8 stycznia 2007 roku zawiadomienie NFI MIDAS S.A., następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i war...

2007-01-09

więcej >>

RB 09/2007 Ujawnienie stanu posiadania akcji Spółki

Spółka SUWARY S.A. na podstawie otrzymanego w dniu 5 stycznia 2007 roku zawiadomienia informuje, że w związku ze zmianą ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu SUWARY S.A. w wyniku zdarzenia, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki...

2007-01-05

więcej >>

RB 07/2007 Nabycie znaczącego pakietu akcji

Spółka SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu 3 stycznia 2007 roku, zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki przez NFI MIDAS S.A., następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1...

2007-01-04

więcej >>

RB 04/2007 Zmiany we władzach Spółki

Spółka zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, że w dniu 3.01.2007 ...

2007-01-04

więcej >>

RB 05/2007 Zawarcie porozumienia pomiędzy NFI MIDAS S.A a SUWARY S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego SUWARY S.A. nr 22/2006 z dnia 25.11.2006 r. Spółka informuje, że nie sprzedała akcji własnych w wezwaniu ogłoszonym przez NFI Midas S.A., oraz że zawarła w dniu 3.01.2007 r. porozumienie z NFI Midas S.A., ...

2007-01-04

więcej >>

RB 06/2007 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

SUWARY S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 4 stycznia 2007 r. otrzymał zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze (Osoba zobowiązana) w trybie art. 160 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami fi...

2007-01-04

więcej >>

RB 08/2007 Zmiana praw z akcji imiennych

Spółka SUWARY S.A. w nawiązaniu do zawiadomienia NFI MIDAS o nabyciu 14.852 akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na jedną akcję przypadały 3 głosy) SUWARY S.A oznaczonych kodem PLSUWAR00048 informuje, że zgodnie z §10 stat...

2007-01-04

więcej >>

RB 03/2007 Zbycie znaczącego pakietu akcji

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu 3 stycznia 2007 roku, zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji spółki przez Panią Edytę Żmudzin, następującej treści: "W wykonaniu obowiązków określon...

2007-01-03

więcej >>

RB 01/2007 Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. na podstawie otrzymanego od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. komunikatu informuje, że w dniu 29 grudnia 2006 roku w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SUWARY S.A., noto...

2007-01-02

więcej >>

RB 02/2007 Zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu 2 stycznia 2007 roku zawiadomienia, że Pan Henryk Owczarek i Pani Irena Traczyk-Owczarek zbyli w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SUWARY S.A. w dniu 29 grud...

2007-01-02

więcej >>

RB 26/2006 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 grudnia 2006 r. otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Emitenta (Osoba zobowiązana) w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o zakupie przez tę osobę ak...

2006-12-28

więcej >>

RB 25/2006 Stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego wezwania - uzupełnienie raportu nr 24/2006

W uzupełnieniu informacji przekazanej w dniu 30 listopada 2006 Zarząd SUWARY S.A. informuje, że członkowie Zarządu Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach zostali poinformowani przez Capital Partners Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wa...

2006-12-04

więcej >>

RB 24/2006 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania

Działając w trybie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd SUWARY S.A. ("Spó...

2006-11-30

więcej >>

RB 23/2006 Rozwiązanie umowy opcji sprzedaży akcji z dnia 21.06.2004 r.

Zarząd SUWARY S.A. zawiadamia o otrzymaniu od Panów Witolda Kowalczuka i Kazimierza Żmudzina, stron umowy opcji sprzedaży akcji z dnia 21.06.2004 r. (raport bieżący nr 18/2004 z dnia 22.06.2004 r.), informacji następującej treści: „w z...

2006-11-27

więcej >>

RB 22/2006 Zawarcie umowy warunkowej.

W dniu 11 listopada 2006 roku Suwary Spólka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach zawarła umowę z Capital Partners Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, w której zobowiązała się do sprzedazy 51.936 akcji zwykłych na okaziciela SUWARY S.A., ...

2006-11-25

więcej >>

RB 21/2006 Rozwiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu dzisiejszym od Pana Witolda Kowalczuka, Przedstawiciela Porozumienia Akcjonariuszy SUWARY S.A. z dnia 21.06.2004 r. zawiadomienie, następującej treści:
„W wynik...

2006-11-24

więcej >>

RB 20/2006 Zawiadomienie Porozumienia Akcjonariuszy

Zarząd SUWARY S.A. w dniu dzisiejszym został powiadomiony przez Pana Witolda Kowalczuka, Przedstawiciela Porozumienia Akcjonariuszy SUWARY S.A. z dnia 21.06.2004 r., którego stroną jest również Pan Tadeusz Konieczny i w nawiązaniu do informacj...

2006-11-13

więcej >>

RB 19/2006 Zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki przez Pana Tadeusza Koniecznego

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu 13 listopada 2006 roku, zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji spółki przez Pana Tadeusza Koniecznego, następującej treści:
„Działając na podsta...

2006-11-13

więcej >>

RB 18/2006 Znacząca umowa

Zarząd SUWARY S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, a podpisanej przez drugą stronę w dniu 09.10.2006 roku umowy pomiędzy SUWARY S.A. a Ningbo Yeda Automobile Parts CO. LTD z siedzibą w Chinach, której przedmiotem jest dostawa trójk...

2006-10-30

więcej >>

RB 17/2006 Termin opublikowania raportu SA-P 2006

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. informuje, że w związku z wydaniem przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych raportu z przeglądu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r., raport p&oa...

2006-09-14

więcej >>

RB 15/2006 Znacząca umowa leasingu

Zarząd SUWARY S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, a podpisanej przez drugą stronę w dniu 7 września 2006 roku umowy leasingu.
Umowa została zawarta pomiędzy firmą SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ...

2006-09-11

więcej >>

RB 16/2006 Uchylenie wyroku w sprawie praw poboru do akcji serii B

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 8 września 2006 roku Sąd Najwyższy Izba Cywilna na rozprawie w sprawie powództwa osób, które nabyły w 1997 roku prawo poboru do akcji serii B przeciwko SUWARY S.A. o zapłatę (sygn. akt II CSK 92/06) ...

2006-09-11

więcej >>

RB 14/2006 Znacząca umowa

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 6 września 2006 roku została podpisana przez Spółkę umowa datowana na dzień 1 września 2006 r. z firmą Uniloy Milacron S.R.L. Firma Uniloy zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić wytłaczarkoR...

2006-09-06

więcej >>

RB 13/2006 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd SUWARY S.A informuje, iż 28 lipca 2006r. otrzymał informację o wyborze przez Radę Nadzorczą SUWARY S.A w dniu 21 lipca 2006 r biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006 . Wybraną fi...

2006-07-28

więcej >>

RB 12/2006 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2006 roku.
Liczba głosów; % udział w liczbie głos...

2006-07-04

więcej >>

RB 10/2006 Uchwały Walnego Zgromadzenia

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2006 roku.
UCHWAŁA NR 1/2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabiani...

2006-06-29

więcej >>

RB 11/2006 Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach w dniu 29 czerwca 2006 roku postanawiło część zysku netto za 2005 rok w kwocie 1.384.521,60 zł przeznaczyć na dywidend...

2006-06-29

więcej >>

RB 09/2006 Projekty uchwał WZA

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2006 roku.
UCHWAŁA NR 1/2006 - PROJEKT
Walne Zgromadzenie Akcjonariu...

2006-06-20

więcej >>

RB 07/2006 Ocena sytuacji SUWARY S.A. przez Radę Nadzorczą

Zarząd SUWARY S.A., zgodnie z zasadą nr 18 zawartą w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych", przekazuje treść uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji finansowej Spółki za rok obrotowy 2005. Uchwała w tej sprawie zosta...

2006-06-02

więcej >>

RB 08/2006 Znacząca umowa

Zarząd SUWARY S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, podpisanej przez drugą stronę, umowy o dofinansowanie projektu „Zakup innowacyjnej linii do ciągłego wytłaczania dwutworzywowego z rozdmuchem” w ramach projektu Sektor...

2006-06-02

więcej >>

RB 06/2006 Data i porządek obrad WZA oraz proponowane zmiany Statutu Spółki

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są...

2006-05-25

więcej >>

RB 05/2006 Oświadczenie w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości aktualne oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.

2006-05-15

więcej >>

RB 04/2006 Wyrok Sądu Rejonowego w Pabianicach

Zarząd SUWARY S.A. zawiadamia, że osoby wchodzące w jego skład nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 26.04.2006 r. w Pabianicach zostały uznane za winne popełnienia części zarzucanych im czynów. Zarząd złoży apelację w sprawi...

2006-04-26

więcej >>

RB 03/2006 Informacja o zamiarze nabycia akcji SUWARY S.A. przez Akcjonariusza posiadającego powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zarząd SUWARY S.A. otrzymał od pani Edyty Żmudzin, akcjonariusza posiadającego 48.152 akcje zwykłe na okaziciela SUWARY S.A., które reprezentują 5,74 % kapitału zakładowego i uprawniają do 5,39 % ogólnej liczby głosów w Spółce, zawiado...

2006-03-24

więcej >>

RB 02/2006 Wykaz informacji przekazanych w 2005 r. do publicznej wiadomości

Zarząd Spółki SUWARY S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005.

Raporty bieżące:
Nr 1/2005 z dnia 14.01.2005 - Terminy przekazywania raportów okreso...

2006-03-21

więcej >>

RB 01/2006 Terminy przekazywania raportów okresowych.

Zarząd SUWARY S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2006:
- 14 lutego 2006 roku - raport kwartalny za IV kwartał 2005 roku,
- 5 maja 2006 roku - raport kwartalny za I kwartał 200...

2006-01-30

więcej >>

RB 23/2005 Korekta prognozy wyników finansowych

Zarząd spółki SUWARY S.A. informuje o dokonaniu zmiany prognozowanych i przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 16 sierpnia 2005 roku (raport bieżący nr 14/2005) wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2005. Zarząd Spółki, na pod...

2005-12-15

więcej >>

RB 22/2005 Rozszerzenie Porozumienia Akcjonariuszy

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Porozumienie Akcjonariuszy spółki pod firmą SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach zawarte w dniu 21 czerwca 2004 roku w Warszawie pomiędzy Witoldem Kowalczukiem, Kazimierzem Żmudzinem i Markiem Owczarkiem, zost...

2005-11-16

więcej >>

RB 21/2005 Nabycie aktywa o znacznej wartości.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 09 listopada 2005 roku Spółka nabyła od firmy UNILOY MILACRON S.r.l. Via Alessandrini 43; 20013 Magenta Italy - znanego producenta maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą rozdmuchu i wtryskoroz...

2005-11-09

więcej >>

RB 20/2005 Zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki przez Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji spółki przez Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, następującej treści: „Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarz...

2005-11-07

więcej >>

RB 19/2005 Zmiana terminów i rodzaju publikowanych raportów okresowych

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. informuje, że w związku z połączeniem w dniu 27 września 2005 roku spółek tworzących grupę kapitałową, nie będą sporządzane i przekazywane do publicznej wiadomości raporty skonsolidowane. SUWARY S.A. poc...

2005-10-26

więcej >>

RB 18/2005 Wyrok w sprawie praw poboru do akcji serii B

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 13 października 2005 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem w sprawie syg. akt I ACa 660/05 oddalił powództwo S. Białkowskiego i innych (osób, które nabyły w 1997 r. prawo poboru do ...

2005-10-14

więcej >>

RB 17/2005 Połączenie SUWARY S.A. z SUWARY-Packing sp. z o.o.

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 27.09.2005 roku postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym dla SUWARY S.A. informację o po...

2005-09-30

więcej >>

RB 16/2005 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż 5 września 2005 roku otrzymał informację o wyborze przez Radę Nadzorczą SUWARY S.A. w dniu 30 sierpnia 2005 roku biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań...

2005-09-06

więcej >>

RB 15/2005 Uzupełnienie komentarza zawartego w raporcie kwartalnym

Zarząd Spółki SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie informacji zawartej w punkcie 15 komentarza do raportu okresowego QSr - postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lu...

2005-08-17

więcej >>

RB 14/2005 Prognoza wyników finansowych na 2005 rok

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach w związku z trwającym procesem łączenia spółek tworzących Grupę Kapitałową SUWARY podaje prognozę wyników finansowych Spółki SUWARY S.A. na 2005 rok po połączeniu. Prognozowane wyniki: - p...

2005-08-16

więcej >>

RB 13/2005 Akcjonariusze posiadający co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na WZ

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu SUWARY S.A. w dniu 30 czerwca 2005 r. posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na WZ:
Henryk Owczare...

2005-07-08

więcej >>

RB 12/2005 Uchwały Walnego Zgromadzenia

Zarząd Suwary S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR 1/2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w...

2005-07-01

więcej >>

RB 11/2005 Oświadczenie w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości aktualne oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.

2005-06-30

więcej >>

RB 09/2005 Ocena sytuacji SUWARY S.A. i Grupy Kapitałowej SUWARY przez Radę Nadzorczą

Zarząd SUWARY S.A., zgodnie z zasadą nr 18 zawartą w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych", przekazuje treść Oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004, dokonanej przez Radę Nadzorczą SUWARY S.A. na jej po...

2005-06-17

więcej >>

RB 10/2005 Projekty uchwał WZA

Zarząd Suwary S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR 1/2005 – PROJEKT
Walne Zgromad...

2005-06-17

więcej >>

RB 08/2005 Data i porządek obrad WZA

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 45/47, 95 – 200 Pabianice, wpisanej rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, Wydział XX Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS: 0000...

2005-06-03

więcej >>

RB 06/2005 Aneks do raportu uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego SUWARY S.A. za rok obrotowy 2004 zamieszczonego w raporcie rocznym SA-R 2004

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 1 czerwca 2005 r. otrzymał od BDO Polska sp. z o.o. - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - aneks do raportu z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 ...

2005-06-02

więcej >>

RB 07/2005 Aneks do raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. za rok obrotowy 2004 zamieszczonego w skonsolidowanym raporcie rocznym SA-RS 2004

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że 1 czerwca 2005 roku otrzymał od BDO Polska sp. z o.o. - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - aneks do raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 g...

2005-06-02

więcej >>

RB 05/2005 Termin opublikowania raportu SA-RS 2004

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. informuje, że w związku z wydaniem opinii przez BDO Polska sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport roczny SA-RS 2004 zostanie przekazany do publicznej wiadomości ...

2005-05-13

więcej >>

RB 04/2005 Termin opublikowania raportu SA-R 2004

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. informuje, że w związku z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport roczny SA-R 2004 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 06 maja 2005 roku....

2005-05-04

więcej >>

RB 03/2005 Podjęcie decyzji o połączeniu SUWARY S.A. z SUWARY-Packing sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach informuje, że w celu usprawnienia organizacji, poprawienia efektów działania i osiągnięcia oszczędności finansowych polegających m.in. na obniżeniu kosztów funkcjonowania dwóch spółek, podją...

2005-04-01

więcej >>

RB 02/2005 Wstępny wyrok w sprawie praw poboru do akcji serii B

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała wyrok wstępny Sądu Okręgowego w Łodzi, Wydział II Cywilny z dnia 11.01.2005 r. w sprawie z powództwa 9 osób, które nabyły w 1997 r. prawo poboru do akcji serii B przec...

2005-03-11

więcej >>

RB 01/2005 Terminy przekazywania raportów okresowych.

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych za 2005 rok:
Skonsolidowane "rozszerzone" raporty kwartalne:
I kwartał - 16 maja 2005 r.
II kwartał - 16 sierpnia 2005 r.

2005-01-14

więcej >>

RB 40/2004 Przystąpienie do systemu ESPI

SUWARY S.A. informuje, że począwszy od dnia 09 grudnia 2004 roku obowiązki informacyjne Spółki jako spółki publicznej będą realizowane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

2004-12-09

więcej >>

RB 39/2004: Zmiana danych w KRS dla spółki zależnej

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16.11.2004 roku postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym dla SUWARY-Packing sp z o.o.:
- zmian...

2004-11-19

więcej >>

RB 38/2004: NSA oddalił kasację decyzji KPWiG

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 13 sierpnia 2002 roku nakładającą na Spółkę karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł za nie...

2004-11-18

więcej >>

RB 37/2004: Wpisanie zmian do KRS

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08.09.2004, którym to wpisane zostały do Krajowego...

2004-09-10

więcej >>

RB 36/2004: Pozew o stwierdzenie nieważności umowy o współpracy zawartej pomiędzy Suwary S.A. a Suwary-Packing sp. z o.o.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała pozew przeciwko Suwary-Packing Spółce z o.o. o stwierdzenie nieważności umowy o współpracy zawartej pomiędzy Suwary S.A. a Suwary-Packing Spółką z o.o. dnia 12 gr...

2004-09-02

więcej >>

RB 35/2004: Sprzedaż akcji Spółki przez p. Z. Stańczak

Zarząd SUWARY S.A. na podstawie otrzymanego zawiadomienia informuje, że w dniu 16.08.2004 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Pani Zdzisława Stańczak zbyła 20.000 akcji na okaziciela Spółki SUWARY S.A. w cenie 21,00 zł za akc...

2004-08-17

więcej >>

RB 33-34/2004: Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 16 sierpnia 2004 roku Pan Henryk Owczarek i Pani Irena Traczyk-Owczarek nabyli 20.000 akcji na okaziciela Spółki SUWARY S.A.
Jednostkowa cena nabycia wyżej wymienionych akcji wyniosła 21,00 zł.

2004-08-17

więcej >>

RB 32/2004 Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie asymilacji akcji Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 351/04 z dnia 4 sierpnia 2004 postanowił dokonać w dniu 9 sierpnia 2004 roku asymilacji 3.736 (trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć) a...

2004-08-05

więcej >>

RB 31/2004 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii A spółki Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 251/2004 z dnia 30 lipca 2004 dopuściła zgodnie z §18 ust.1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego 3.736 (trzy tysiące siedemset trzydzieści ...

2004-07-30

więcej >>

RB 30/2004 Zmiana podmiotu badającego sprawozdanie finansowe

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 26-07-2004 otrzymał informację iż w dniu 23-07-2004 Rada Nadzorcza Suwary S.A. podjęła uchwałę na podstawie §15 lit.h/Statutu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozda...

2004-07-26

więcej >>

RB 29/2004 Zawarcie umowy leasingowej

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu 19-07-2004 została zawarta umowa leasingu nr 10398 z firmą FRANFINANCE POLSKA SP ZOO z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 111.
Przedmiotem leasingu jest wtryskarka rozdmuchowa HSM 6-D, ro...

2004-07-20

więcej >>

RB 28/2004 Wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na GPW S.A. w następstwie asymilacji akcji w KDPW S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że sporządzono i w dniu dzisiejszym skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na GPW S.A. w trybie zwykłym na rynku podstawowym 3.736 akcji zwykłych na okazicie...

2004-07-15

więcej >>

RB 27/2004 Podtrzymanie prognozy wyniku finansowego na 2004 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że zmiana zasad otrzymywania dotacji dla zakładów pracy chronionej nie powinna w istotny sposób wpłynąć na działalność Spółki i w związku z tym podtrzymuje prognozę wyniku finansowego na 2004 rok podanego ...

2004-07-14

więcej >>

RB 26/2004 Rozwiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

Zarząd SUWARY S.A. zawiadamia, że otrzymał informację o rozwiązaniu Porozumienia Akcjonariuszy spółki "SUWARY" S.A. zawartego 28 października 2002 r. następującej treści:
Niniejszym zawiadamiamy Państwa, że porozumienie akcjonariu...

2004-07-12

więcej >>

RB 25/2004 Akcjonariusze posiadający co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu SUWARY S.A. w dniu 29 czerwca 2004 r. posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na WZ:

Henryk Owc...

2004-07-08

więcej >>

RB 24/2004 Konwersja 3.736 akcji imiennych Spółki.

Zarząd SUWARY S.A. na postawie otrzymanych uchwał Nr 279/04 i 291/04 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. informuje, że po dokonanej w dniu 01 lipca 2004 r. zamianie 3.736 akcji imiennych serii A spółki SUWARY S.A. na akcje...

2004-07-02

więcej >>

RB 20/2004 Uchwały WZA

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2004 r. UCHWAŁA NR 1/2004 Walnego Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając...

2004-06-30

więcej >>

RB 21/2004 Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje o powołaniu przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2004 roku osób nadzorujących i zarządzających spółki: Rada Nadzorcza Spółki: Irena Traczyk-Owczarek - lat 53 - mgr i...

2004-06-30

więcej >>

RB 22/2004 Regulamin Zarządu Spółki

Zarząd Suwary S.A zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2004 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Regulamin Zarządu Spółki w brzmieniu: REGULAMIN Zarządu "SUWARY" S.A. w Pabianicach § 1 Regulamin określa zakres działania Zarządu Spółki S...

2004-06-30

więcej >>

RB 23/2004 Oświadczenie SUWARY S.A. w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zarząd SUWARY S.A. oświadcza, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2004 roku zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002", są przestrzegane w SUWARY S.A. w całości. ...

2004-06-30

więcej >>

RB 19/2004 Zmiana znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. informuje, ze w dniu 21 czerwca 2004 r. dokonano zmian w umowie o współpracy ("Umowa") zawartej dnia 12 grudnia 2001 r. pomiędzy Suwary S.A. a Suwary-Packing Spółką z o.o., spółką w 100% zależną od SUWARY S.A.

...

2004-06-22

więcej >>

RB 18/2004 Znacząca umowa

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu 21 czerwca 2004 r. została zawarta umowa opcji sprzedaży ("Umowa opcji") akcji pomiędzy Suwary-Packing Sp. z o.o. w Pabianicach (spółką w 100% zależna od SUWARY S.A.), zwaną dalej "Sprzedawcą", a Wit...

2004-06-22

więcej >>

RB 17/2004 Zawarcie Porozumienia Akcjonariuszy

Zarząd SUWARY S.A. zawiadamia, że otrzymał informację o zawarciu Porozumienia Akcjonariuszy spółki "SUWARY" S.A. w Pabianicach zgodnie z art. 158a ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi na...

2004-06-22

więcej >>

RB 16/2004 Rozwiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

Zarząd SUWARY S.A. zawiadamia, że otrzymał informację o rozwiązaniu Porozumienia Akcjonariuszy spółki "SUWARY" S.A. w Pabianicach zawartego 18.04.2002 r. zgodnie z art. 158a ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie...

2004-06-22

więcej >>

RB 15/2004 Nabycie udziałów w Suwary-Packing Sp. z o.o.

Zarząd SUWARY S.A. zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2004 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów Suwary-Packing Sp. z o.o. ("Umowa") pomiędzy:

a/ Panem Henrykiem Owczarkiem, zamieszkałym w Łodzi, zwanym dalej "Sprzedawcą"

2004-06-22

więcej >>

RB 14/2004 Komunikat Zarządu Spółki

Zarząd Suwary S.A zawiadamia ,iż w dniu 21-06-2004 zostały zawarte pomiędzy prezesem zarządu Henrykiem Owczarkiem, Suwary S.A i Suwary-Packing sp. z o.o. umowy, które powodują zakończenie konfliktu pomiędzy grupą akcjonariuszy mniejszości...

2004-06-22

więcej >>

RB 13/2004 Projekty uchwał WZA

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2004 r. UCHWAŁA NR 1/2004 /PROJEKT/ Walnego Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. ...

2004-06-18

więcej >>

RB 12/2004 Planowana konwersja 3736 akcji imiennych Spółki.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że na podstawie wniosku akcjonariusza na dzień 01.07.2004 r. planowana jest zamiana 3.736 akcji imiennych serii A spółki SUWARY S.A. oznaczonych kodem PLSUWAR00030, o wartości nominalnej 10 złotych każda na akcje...

2004-06-17

więcej >>

RB 11/2004 Data i porządek obrad WZA oraz proponowane zmiany Statutu Spółki

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0...

2004-06-01

więcej >>

RB 10/2004 List intencyjny - korekta terminów.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że termin podpisania dokumentów, o których mowa w "Liście intencyjnym" (raport bieżący nr 5/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 roku) nie zostanie dotrzymany. Opóźnienie to wynika z potrzeby bardzo szczegółowego i s...

2004-05-13

więcej >>

RB 09/2004 Oświadczenie w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.

W 2003 roku SUWARY S.A. przekazało oświadczenie (raport bieżący nr 9/2003 z 30 czerwca 2003r.) o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002", z następującymi zastrzeżeniami:...

2004-05-11

więcej >>

RB 08/2004 Termin opublikowania raportu SA-RS 2003.

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. informuje, że w związku z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13 maja 2004 r.

2004-05-11

więcej >>

RB 07/2004 Termin opublikowania raportu SA-R 2003.

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. informuje, że w związku z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport roczny SA-R 2003 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11 maja 2004 r.

2004-05-07

więcej >>

RB 06/2004 Zawiadomienie Prokuratury.

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie Sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Łodzi mówiące o przesłaniu w dniu 27 kwietnia 2004 roku do Sądu Rejonowego w Pabianicach aktu oskarżenia prze...

2004-04-30

więcej >>

RB 05/2004 List intencyjny

Zważywszy, że: - mija już 2,5 roku od początku konfliktu w Spółce SUWARY S. A, sprawa stalą się bardzo medialna i powstało w niej bardzo wiele wątków; - Strony konfliktu od pewnego czasu (ok. pół roku) są w stałym ...

2004-04-23

więcej >>

RB 04/2004 Zawiadomienie Prokuratury.

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Spółka otrzymała zawiadomienie Sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Warszawie mówiące o przesłaniu w dniu 30 marca 2004 roku do Sądu Rejonowego w Pabianicach aktu oskarżenia prze...

2004-04-02

więcej >>

RB 03/2004 Wpis Spółki do KRS

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.03.2004, którym to postanowieniem SUWARY S.A. wp...

2004-03-31

więcej >>

RB 02/2004 Sąd oddalił żądania Akcjonariusza.

Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 6 lutego 2004 r. oddalił w całości powództwo akcjonariusza SUWARY S.A. Witolda Kowalczuka przeciwko Henrykowi Owczarkowi - Przezsowi Zarządu SUWARY S.A. i SUWARY-Packing sp. z o.o. Witold Kowalczuk żąd...

2004-02-09

więcej >>

RB 01/2004 Terminy przekazywania raportów okresowych.

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych za 2004 rok:

Skonsolidowane "rozszerzone" raporty kwartalne:
I kwartał 17 maja 2004 r.
II kwartał 16 sierpnia 2004 r....

2004-01-20

więcej >>

RB 18/2003 Zarzuty wobec Członków Zarządu

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie dnia 19 listopada 2003 roku postawiła Członkom Zarządu SUWARY S.A. w Pabianicach zarzuty popełnienia przestępstwa polegającego na naruszeniu obowiązków informacyjny...

2003-11-20

więcej >>

RB 17/2003 Zarzuty Prokuratury wobec Prezesa Zarządu

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie dnia 29 października 2003 roku postawiła Prezesowi Zarządu SUWARY S.A. w Pabianicach zarzuty popełnienia przestępstwa polegającego na naruszeniu obowiązk...

2003-10-30

więcej >>

RB 16/2003 Zakup przedmiotu leasingu.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 7 października 2003 roku po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego nr 2000/LC/022/05/O z 29 maja 2000 roku SUWARY S.A. dokonało zakupu od LG Leasing Polska sp. z o.o. przedmiotu leasingu - wtryskarko-dmuc...

2003-10-07

więcej >>

RB 15/2003 Zmiany w porozumieniu akcjonariuszy

Zarząd SUWARY S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu Pani Zdzisławy Księżyk z porozumienia akcjonariuszy zawartego w dniu 28.10.2002 r. Strony porozumienia posiadają po tym zdarzeniu 144.694 akcje spółki SUWARY S.A., stanow...

2003-09-11

więcej >>

RB 14/2003 NSA oddalił skargę Spółki na decyzję KPWiG

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Spółki na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 13 sierpnia 2002 roku nakładającą na SUWARY S.A. karę pieniężną w wysokości 250 t...

2003-09-10

więcej >>

RB 13/2003 Przekazanie środków na wypłatę dywidendy.

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zostały przekazane do KDPW środki pieniężne na wypłatę dywidendy. Przypominamy jednocześnie, że wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 września 2003 roku zgodnie z uchwałą WZA.

2003-08-28

więcej >>

RB 12/2003 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 lipca 2003 r. podmiotem, który dokona badania sprawozdania finansowego SUWARY S.A. i Grupy Kapitałowej będzie firma "HLB Frąckowiak i Wspólnicy" Sp. z o.o....

2003-07-21

więcej >>

RB 11/2003 Statut SUWARY S.A.

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolitego statutu - uwzględniający zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. z dnia 18 czerwca 2003 roku: Statut SUWARY Spółki Akcyjnej w Pabiani...

2003-07-07

więcej >>

RB 08/2003 Uzupełnienie raportu bieżącego 7/2003 - Uchwały Walnego Zgromadzenia SUWARY S.A.

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A., na podstawie otrzymanego protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUWARY S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2003 r. informuje, że do podjętej uchwały nr 26 został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA NR 26/...

2003-06-30

więcej >>

RB 09/2003 Oświadczenie SUWARY S.A. w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zarząd SUWARY S.A. oświadcza, że zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002", są przestrzegane w SUWARY S.A. z następującymi zastrzeżeniami: I. Zasady ogólne. Spółka przestrzega wymie...

2003-06-30

więcej >>

RB 10/2003 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu SUWARY S.A. w dniu 18 czerwca 2003 r. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA: Henryk Owczarek - ...

2003-06-30

więcej >>

RB 07/2003 Uchwały Walnego Zgromadzenia SUWARY S.A.

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUWARY S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2003 r.: UCHWAŁA NR 1/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. w Pabianic...

2003-06-18

więcej >>

RB 06/2003 Projekty uchwał WZA

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2003 r.: UCHWAŁA NR 1/2003 /PROJEKT/ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

2003-06-09

więcej >>

RB 04/2003 Data i porządek obrad WZA oraz proponowane zmiany Statutu Spółki

Zarząd "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2003 r. Zgromadzenie odbędzie się w Pabianicach przy ul. Grabowej 14/16, o godz. 11.00 Porządek obrad obejmuje: ...

2003-05-21

więcej >>

RB 05/2003 Zarzuty Prokuratury wobec Zarządu

Zarząd Spółki SUWARY S.A. informuje, że Prokuratura Okręgowa w Łodzi postawiła zarzuty Członkom Zarządu SUWARY S.A. między innymi z art. 296 par.2 K.K. Zarząd nie zgadza się z postawionymi zarzutami i podejmie stosowne kroki prawne.

2003-05-21

więcej >>

RB 03/2003 Kolejna oferta wrogiego przejęcia.

W dniu 05.05.2003 wpłynęła do Pana Henryka Owczarka oferta nabycia całego pakietu 105 udziałów w spółce SUWARY-Packing Sp. z o.o o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy za łączną cenę 1.575.000 PLN. Ofertę tę złożyła spółka AQUAI...

2003-05-05

więcej >>

RB 02/2003 Termin opublikowania raportów SA-R 2002 i SA-RS 2002.

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. informuje, że w związku z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych raporty roczne SA-R 2002 i SA-RS 2002 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2003 r.

2003-04-28

więcej >>

RB 01/2003 Terminy przekazywania raportów okresowych.

Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych za 2003 rok: Skonsolidowane "rozszerzone" raporty kwartalne: I kwartał 15 maja 2003 r. II kwartał 14 sierpnia 2003 r. III kwartał 1...

2003-01-21

więcej >>